ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych - ul. Laryska / Cicha

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Laryszu w rejonie ulic: Laryskiej i Cichej, zapisanych w księdze wieczystej KW 11094 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz ze sprzedaŜą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

działki i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 1067/136 o pow. 887 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

109,000,-zł

 

21.800,-zł

2.

nr 1068/136 o pow. 984 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

99.000,-zł

 

19.800,-zł

3.

nr 1069/136 o pow. 864 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

106.000,-zł

 

21.200,-zł

4. nr 1070/136 o pow. 832 m2 + udział 1/13 cz. w działce
nr 1076/136 o pow. 1936 m2
103.000,-zł 20.600,-zł

5.

nr 1071/136 o pow. 832 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

103.000,-zł

 

20.600,-zł

6.

nr 1072/136 o pow. 816 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

101.000,-zł

 

20.200,-zł

7.

nr 1073/136 o pow. 832 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

103.000,-zł

 

20.600,-zł

8.

nr 1074/136 o pow. 847 m2+ udział 1/13 cz. w działce

nr 1076/136 o pow. 1936 m2

 

105.000,-zł

 

21.000, -zł


Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/557/2005 z dnia 24 listopada 2005r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach, przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo - usługowe - zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2009r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2009r. odpowiednie wadium ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1.  Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek winna się odbywać od ul. Cichej poprzez działkę nr 1076/136, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową.
 2.  Przez działki nr: 1068/136, 1069/136, 1070/136, 1071/136, 1072/136, 1073/136, 1074/136 przebiegają dwa kable teletechniczne podziemne, a przez działkę nr 1068/136 dodatkowo kabel energetyczny, który przebiega równieŜ w pobliŜu południowej granicy pozostałych w/w działek. Przedmiotowe działki mogą być wykorzystane pod zabudowę z zastrzeŜeniem, Ŝe projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywcy w/w działek zobowiązani będą na własny koszt dokonać przełoŜenia sieci, po uzgodnieniu z ich gestorami. Nabywcy zobowiązani równieŜ będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 3. Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:
  - W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  - Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
  - Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
  - Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 1076/136 o pow. 1.936 m2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW 11094, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu.
 4. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5.  Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu tel. (032) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa