ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Rynek

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres od dnia 1 maja 2010 roku do dnia 30 września 2010 roku nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Rynek z przeznaczeniem pod sprzedaż sezonową – cztery „ogródki letniej konsumpcji” o powierzchni:

 • lokalizacja nr I „ogródek letniej konsumpcji” – 58 m2,
 • lokalizacja nr II „ogródek letniej konsumpcji” – 72 m2,
 • lokalizacja nr III „ogródek letniej konsumpcji” – 155 m2,
 • lokalizacja nr IV „ogródek letniej konsumpcji” – 92 m2.

Nieruchomość oznaczona jest jako działka o numerze ewidencyjnych: 662/170 o powierzchni 4.357 m2, k.m. 8, Obręb Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW 20952. W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice Uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 roku przedmiotowe działki
posiadają następujące przeznaczenie: KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych. Zagospodarowanie nieruchomości ma być zgodne z opracowaną przez Wydział Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mysłowice koncepcją zagospodarowania i nie może ingerować w obszar terenowo stanowiący pas drogowy drogi publicznej ul. Rynek.


Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości:
8,25 zł. (słownie: osiem złotych 25/100) netto miesięcznie, za 1 m2


nieruchomości, dla każdej z lokalizacji z osobna płatna do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dolicza się 22% podatku VAT. Postąpienie ustala się w wysokości: 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 roku o godzinie 1000 w sali nr
204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2010 roku na konto: Urząd Miasta Mysłowice numer 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6 wadium w wysokości odpowiednio:

 • 287,10 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 10/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr I,
 • 356,40 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć złotego 40/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr II,
 • 767,25 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 25/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr III,
 • 455,40 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 40/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr IV,

zaznaczając na wpłacie, której z w/w lokalizacji wadium dotyczy, gdyż licytacja będzie prowadzona dla każdej z lokalizacji osobno. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał) dla wybranej lokalizacji sprzedaży sezonowej – „ogródka letniej konsumpcji”,
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, koncepcją zagospodarowania terenu wraz z jego stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem określającym zasady przeprowadzania przetargów nieograniczonych i ograniczonych w formie licytacji ustnej na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierŜawianej nieruchomości:
Nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,

Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykona niezbędne inwestycje bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
 • zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
 • zapewni właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii, oraz będzie współpracował z Wydzierżawiającym jak i z podległymi mu jednostkami organizacyjnymi przy organizowaniu wszelkich imprez odbywających się na terenie płyty głównej Rynku włącznie z usunięciem ogródka ewentualnym zaprzestaniem sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie trwania tychże imprez na warunkach określonych w umowie dzierżawy.

Warunki zawarcia umowy dzierżawy:
Kwota czynszu dzierżawnego za każdą z lokalizacji sprzedaży sezonowej - „ogródka letniej konsumpcji” zostanie ustalona w wyniku przetargu,
Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zamknięcia przetargu,
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyej, Prezydent Miasta Mysłowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Mysłowice może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia
o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice II piętro oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pokoju nr 407 w godzinach od 8:00 do 15:00, w którym równie mona zapoznać się z dokumentacją wydzierawianej nieruchomości, telefon (032) 31-71-347.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa