ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości - ul. Rynek

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres od dnia 15 kwietnia 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Rynek z przeznaczeniem pod sprzedaż sezonową – cztery „ogródki letniej konsumpcji” o powierzchni:

 • lokalizacja nr I „ogródek letniej konsumpcji” – 58 m2,
 • lokalizacja nr II „ogródek letniej konsumpcji” – 72m2,
 • lokalizacja nr III „ogródek letniej konsumpcji” – 155 m2,
 • lokalizacja nr IV „ogródek letniej konsumpcji” – 92m2.


Nieruchomość  oznaczona  jest  jako  działka  o numerze  ewidencyjnych:  662/170  o powierzchni  4.357 m2, k.m. 8, Obręb Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW 20952. W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa. Nieruchomość  nie  posiada  pokrycia  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice  zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice Uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 roku przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie: KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych. Zagospodarowanie  nieruchomości  ma  być zgodne z  opracowaną przez Wydział  Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mysłowice koncepcją zagospodarowania i nie może ingerować w obszar terenowo stanowiący pas drogowy drogi publicznej ul. Rynek.

 

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 8,25 zł.
(słownie: osiem złotych 25/100) netto miesięcznie, za 1 m2 nieruchomości, dla kaŜdej z lokalizacji
z osobna płatna do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dolicza się 23% podatku VAT. Postąpienie ustala sięw wysokości: 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100)

 

Przetarg odbędzie sięw dniu 5 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2011 roku na konto: Urząd Miasta Mysłowice numer 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6 wadium w wysokości odpowiednio:

 • 287,10 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 10/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr I,
 • 356,40  zł.  (słownie:  trzysta  pięćdziesiąt  sześć  złotego  40/100)  dla  „ogródka  letniej konsumpcji nr II,
 • 767,25 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 25/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr III,
 • 455,40  zł.  (słownie:  czterysta  pięćdziesiąt  pięć  złotych  40/100)  dla  „ogródka  letniej konsumpcji nr IV,


zaznaczając na wpłacie, której z w/w lokalizacji wadium dotyczy, gdyż licytacja będzie prowadzona dla każdej z lokalizacji osobno. Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta w Mysłowicach. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  wygrał  przetarg  zalicza  się  na  poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał) dla wybranej lokalizacji sprzedaży sezonowej – „ogródka letniej konsumpcji”, 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby  reprezentujące  w/w  uczestników  przetargu  winny  posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, koncepcją zagospodarowania terenu wraz z jego stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem określającym zasady przeprowadzania przetargów nieograniczonych i ograniczonych w formie licytacji ustnej na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy  Mysłowice,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta Mysłowice nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierżawianej nieruchomości:

1. Nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem.
2. Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykona  niezbędne  inwestycje  bez  możliwości  zwrotu  poniesionych nakładów  zarówno  w  trakcie  trwania  umowy  dzierżawy  jak  i  po  jej  rozwiązaniu  lub wygaśnięciu,
 • zrealizuje  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
 • zapewni  właścicielom  sieci  dostęp  do  sieci,  celem  przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii

oraz  będzie  współpracował  z  Wydzierżawiającym  jak  i  z  podległymi  mu  jednostkami organizacyjnymi  przy  organizowaniu  wszelkich  imprez  odbywających  się  na  terenie  płyty głównej  Rynku  włącznie  z  usunięciem  ogródka,  ewentualnym  zaprzestaniem sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie trwania tychże imprez na warunkach określonych w umowie dzierżawy.


Warunki zawarcia umowy dzierżawy:
1. Kwota czynszu dzierżawnego za każdą z lokalizacji sprzedaży sezonowej – „ogródka letniej konsumpcji” zostanie ustalona w wyniku przetargu,
2. Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zamknięcia przetargu,
3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Prezydent Miasta Mysłowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Prezydent Miasta Mysłowice może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.


Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice II piętro oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pokoju nr407 w godzinach od 8.00 do 14.00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, telefon 32 31 71 347.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa