ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Laryska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niżej  wym.  nieruchomości  niezabudowanych,  stanowiących  własność  Gminy  Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Laryskiejobok Nr 42, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie  wolnostojącej  wraz  ze  sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

 

L.p.

Numery działek
i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza
nieruchomości pod
zabudowę i udziału
w drodze

Wysokość wadium

1.

2.

3.

4.

 

1.

 

 

nr 1648/15 o pow. 235m2
nr 1654/20 o pow. 648 m2
o łącznej pow.  883 m2
+ udział 1/6 cz. w działce
nr 1656/20 o pow. 2536 m2

94.000,-zł

18.800,-zł

 

  

2.

 

nr 1649/15 o pow. 379 m2
i nr 1655/20 o pow. 873 m2
o łącznej pow. 1252 m2
+ udział 1/6 cz. w działce
nr 1656/20 o pow. 2536 m2
120.000,-zł 24.000,-zł

 

Przeprowadzony w dniu 18.01.2011 r. ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył  się  wynikiem  negatywnym.  Wyżej  wym.  działki  zapisane  są  odpowiednio  w  księdze wieczystej KW Nr 8258, KW Nr 25179 i KW Nr 39139 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, położone są na karcie mapy 5 dod. 1 obrębu Brzezinka, wykazane w operacie ewidencji gruntów jako użytek R IVb. Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą  Nr  XXX/656/08  z  dnia  30  października  2008 r.  określone  zostały  jako:  MNU  –  tereny zabudowy  mieszkaniowo  –  usługowej  o  niskiej  intensywności.  Istnieje  możliwość  zabudowy  w/w gruntu budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2011 r. wyżej wym. wadium z podaniem nr działekna konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6.  Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż  jedną wybraną  nieruchomość  zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych nieruchomości. Wadium  wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanych  działek  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nin.  grunty  winny  być  wykorzystane  pod  zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną. Zagospodarowanie  terenu  nastąpi  na  podstawie  szczegółowych  warunków,  które  zostaną określone  w  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  wydanej  na  wniosek  nabywcy. Obsługa komunikacyjna zbywanych nieruchomości winna się odbywać od ul. Laryskiej, poprzez działkę nr 1656/20, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. W pasie drogowym ulicy Laryskiej, na wprost  wjazdu  na  działkę  nr  1656/20,  znajdują  się  słupy:  energetyczny  i  teletechniczny. W  przypadku  ewentualnej  kolizji  planowanego  wjazdu  z  nin.  urządzeniami,  nabywcy  nin. nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie (wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki  drogowej  nr  1656/20),  dokonają  przebudowy  kolidujących  urządzeń  (po  uzgodnieniu z właścicielami sieci).

2. W pobliżu północnej granicy działki drogowej nr 1656/20 przebiega czynny gazociąg Ø 100 oraz nieczynny gazociąg Ø 200. Przez nin. działkę przebiega również sieć kanalizacyjna, która została wybudowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - kanalizacja sanitarna Ø 250 wraz ze studzienkami oraz przyłączami  do granic poszczególnych  nieruchomości  umożiwiających  podłączenie  do  kanalizacji.  Współwłaściciele działki  drogowej  nr  1656/20  zobowiązani  będą zapewnić  właścicielom  sieci  (gazowej i kanalizacyjnej) dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

3. Przez  nieruchomość  składającą  się  z działek  nr:  1649/15 i 1655/20  o  łącznej  pow.  1252  m2 (w pobliżu północnej jej granicy)  przebiega czynny gazociąg Ø 100, który nie utrudnia zbytnio zagospodarowania  nieruchomości  oraz  nieczynny  gazociąg Ø 200,  który  w  przypadku  kolizji z  planowaną  zabudową,  winien  być  usunięty  przez  nabywcę  na  własny  koszt  i  we  własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Właściciel nin. nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić  właścicielowi  w/w  sieci  dostęp  do  sieci,  celem  przeprowadzenia  konserwacji  lub usunięcia awarii, ewentualnie usunięcia sieci.

4. Nabywcy zobowiązani będąwe własnym zakresie i na własny koszt:

  • uporządkować teren, a w razie konieczności dokonaćwycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  • dokonać aktualnych uzgodnień branżowych przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów  oraz  odbioru  ścieków i wód opadowych;
  • spólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20 o pow. 2.536 m2, zapisanej obecnie w księdze wieczystej KW Nr 39139 (poprzednio w KW Nr 25179), wykonać wewnętrzną drogędojazdowąna tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz wykonać podjazd do ulicy Laryskiej, jak również dokonać ewentualnej przebudowy urządzeń kolidujących z wjazdem.

5. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach,  a  kolidujących  z  inwestycją,  jak  też  wystąpienia  zmian  w  przepisach  w  tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

6. Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.


Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka  –  Nieruchomości  –  Ogłoszenia  o  przetargach”,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z  dokumentacją  zbywanych  nieruchomości,  zawierającą  przebieg  sieci  uzbrojenia  terenu  i dokumentację geotechniczną gruntu (w godz. pracy urzędu) tel. 32 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa