ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Kościelniaka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczonyna sprzedaŜ niŜej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własnośćGminy Miasta Mysłowice, połoŜonych w  Mysłowicach - Krasowach  w rejonie ul. Kościelniaka  (na karcie mapy 1 obrębu Krasowy)  zapisanych  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  24751  Sądu  Rejonowego  w  Mysłowicach, z  przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne wraz ze  sprzedaŜą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrznądrogędojazdową, obejmującym działkęnr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisanąw księdze wieczystej KW Nr 36741 Sądu Rejonowego w Mysłowicach:

 

L.p. Numery działek
i powierzchnie
Łączna cenawywoławcza
działki pod zabudowę
i udziału w drodze
Wysokość
wadium
1 2 3 4
1. nr 2447/39 o pow. 685 m2 + udział 1/7 cz. w działce nr 2453/39 o pow. 1479 m2 60.000,-zł 12.000,-zł
2. nr 2448/39 o pow. 686 m2 + udział 1/7 cz. w działce nr 2453/39 o pow. 1479 m2 60.000,-zł 12.000,-złZgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, nin. działki posiadają przeznaczenie: działki nr:  2447/39 i  2453/39  – w części ozn. MU III  – tereny zabudowy jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków układu fizjograficznego z dopuszczeniem funkcji  usługowej  jako  funkcji  uzupełniającej  oraz  w  części  ozn.  MU  II  -  tereny  zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej; działka nr 2448/39ozn. MU II j.w. Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Plan  miejscowy  dopuszcza  na  w/w działkach zarówno zabudowę bliźniaczą, jak i zabudowę wolnostojącą. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej  niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 19 kwietnia 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do  dnia 13 kwietnia 2011 r. wyżej wym. wadium z podaniem nr działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6.  Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium  wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanych  działek  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:

1. Zbywane działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  zgodnie z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego „Krasowy  Południowe” w Mysłowicach. Przy obfitych opadach deszczu lub roztopach  śniegu na zbywanych działkach mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Nabywcy w/w działek zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt dokonać odwodnienia działek.

2. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek będzie się odbywać od ulicy Kościelniaka po istniejącej ogólnodostępnej  wewnętrznej  drodze  gminnej  (gruntowej),  obejmującej  działki:  nr  844/52,  nr 2416/39 i nr 2439/43, a następnie poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, obejmującą: działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 oraz działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Działka nr 2453/39 oraz działka nr 2444/43 są obciążone nieodpłatną służebnością  gruntową  tj.:  każdoczesnym  właścicielom  nieruchomości  stanowiącej  działkę  nr 2453/39  zapisaną  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  36741  przysługuje  nieodpłatna  służebność gruntowa  polegająca  na  prawie  przejazdu  i  przejścia  oraz  przeprowadzania  sieci  i  urządzeń uzbrojenia terenu przez całą działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Natomiast  przez  całą  działkę  nr  2453/39  zapisaną  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  36741 ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz  ułożenia  sieci  i  urządzeń  uzbrojenia  terenu  –  na  rzecz  każdoczesnych  właścicieli nieruchomości stanowiącej działkęnr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 1579/39 zapisaną w księdze  wieczystej  KW  Nr  16037.  Nin.  uprawnienia  i  obciążenia  dot.  zbywanego  gruntu, obejmującego działkę nr 2453/39, szczegółowo zostały opisane w księdze wieczystej KW Nr 36741 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

3. Nabywcy zobowiązani będąna własny koszt i we własnym zakresie:

 • uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania planowanej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych, jak również dokonać odwodnienia działek;
 • wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisanej w księdze wieczystej  KW  Nr  36741,  wykonać  wewnętrzną  drogę  dojazdową  na  tej  działce,  do  działek nabytych w przetargu.

4. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


5. Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.


Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka  –  Nieruchomości  –  Ogłoszenia  o  przetargach”,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości (w godz. pracy urzędu), tel. 32 31 71 236.


System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa