ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Zielona

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Brzęczkowicach przy ul. Zielonej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Nin. grunt obejmuje działkę nr 933/160 o pow. 934 m2, położoną na karcie mapy 1 obrębu Brzęczkowice, zapisaną w księdze wieczystej KW 223 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, wykazaną w operacie ewidencji gruntów jako użytek Lz-R IVb. Przeprowadzony w dniu 17.02.2009r. pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Nin. działka nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przystąpiono do jego sporządzenia. W poprzednim Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXIII/265/2000 z dnia 6 lipca 2000r. nin. działka określona została jako:
MU I – zabudowa wielorodzinna
MU II – zabudowa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności.
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. podstawowe przeznaczenie w/w działki zostało utrzymane i określona została jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej o niskiej intensywności.
Nin. grunt zostanie sprzedany z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ze względu na małą szerokość działki wynoszącą 15 m, istnieje moŜliwość zabudowy nieruchomości w granicy. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,-zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1
.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 5 maja 2009r. wadium w wysokości 14.000,-zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
 b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników
spółki cywilnej, a takŜe umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej
jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu, a w szczególności, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego - przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent nie będzie wnosił żadnych roszczeń ani pretensji w stosunku do Gminy Miasta Mysłowice, w przypadku skorzystania z przysługującego wyżej wym. Agencji prawa pierwokupu
 • oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1.  Działka położona jest przy ul. Zielonej pomiędzy Nr 8 a Nr 10. Porośnięta jest trawą, krzewami i drzewami, posiada kształt regularny, wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15 m i długości ok. 62-63 m. Teren obniŜony ok. 0,5 m od poziomu ul. Zielonej i nieznacznie nachylony w kierunku południowo – zachodnim. Nieruchomość wydzielona jest ogrodzeniami należącymi do sąsiednich posesji, a od strony ul. Zielonej fragmentami ogrodzenia obejmującego jedynie słupki betonowe. Przy południowej granicy działki przebiega sieć teletechniczna, co nie wpływa na utrudnienie w jej zagospodarowaniu. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 2. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Nieruchomość winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ze względu na małą szerokość działki wynoszącą 15 m istnieje możliwość zabudowy nieruchomości w granicy. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
   - Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
   - Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków.
 5. Obciążenia nieruchomości: W księdze wieczystej KW 223, w której znajduje się m.in. działka nr 933/160, w dziale III wpisane są obciążenia z lat 1934 - 1939 dotyczące prawa drogi i przeprowadzania sieci uzbrojenia, przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych. Obciążenia te nie dotyczą bezpośrednio zbywanej działki nr 933/160.
 6. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka -Nieruchomości - Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa