ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Ofiar Września

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 14.343 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Morgach w rejonie ul. Ofiar Września, obejmującej działki: nr 703/20 o pow. 1.805 m2 i nr 2961/22 o pow. 5.280 m2 zapisane w księdze wieczystej KW10038 Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz działki: nr 700/19 o pow. 3.316 m2, nr 699/19 o pow.3.478 m2 i nr 2959/19 o pow. 464 m2 zapisane w księdze wieczystej KW 6989 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie w/w nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 26.08.2008r. a drugi przetarg w dniu 9.12.2008r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/558/05 z dnia 24 listopada 2005r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Morgi Wschodnie” w Mysłowicach, przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo – usługowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.
Nieruchomość posiada kształt regularny, składa się z prostokątów rozdzielonych przewidzianą w planie miejscowym drogą gminną. Teren nachylony w kierunku zachodnim, co czyni przedmiotowe działki, działkami widokowymi na najbliŜszą okolicę. Nin. grunty zostaną sprzedane jako jedna zorganizowana całość gospodarcza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zgodnie z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu istnieje możliwość przeznaczenia nin. gruntów pod budowę ok. 15 domków w zabudowie wolnostojącej wraz z drogami wewnętrznymi. Sprzedaż przedmiotowego gruntu w całości umożliwi zachowanie jednolitej formy architektonicznej i jednolitej kolorystyki przyszłych budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.400.000,-zł
(słownie: milion czterysta tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niŜ do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 13 maja 2009r. wadium w wysokości 280.000,-zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument toŜsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników
  spółki cywilnej, a takŜe umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej
  jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 30 listopada 2009r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych gruntów oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1.  Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morgi Wschodnie” w Mysłowicach.
 2. Na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli i posiadaczy zbywanej działki nr 2961/22 o pow. 5.280 m2 zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW 10038, zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz służebności ułożenia sieci uzbrojenia terenu na działkach stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położnych w Mysłowicach – Morgach w rejonie ul. Ofiar Września, na karcie mapy 2 obrębu Brzezinka tj. na całej działce nr 2958/19 o pow. 365 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 6989 i na całej działce nr 2960/22 o pow. 243 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 10038.
 3. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
  - Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać zapewnienia dostawy mediów, niezbędnych do funkcjonowania inwestycji;
  - Rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków;
  - W razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  - Wykonać wewnętrzne drogi dojazdowe do planowanych budynków;
  - Wykonać dojazd do budynków planowanych na zbywanej działce nr 2961/22 o pow. 5.280 m2, na działkach gminnych nr 2958/19 i nr 2960/22, na których zostanie ustanowiona służebność gruntowa.
  Działki, na których zostanie ustanowiona służebność pozostaną nadal własnością gminy, ponieważ stanowią rezerwę terenu pod planowaną w wyżej wym. planie miejscowym drogę dojazdową – ozn. D (10m).
 4. Wzdłuż południowej granicy działki nr 2961/22 (poprzednio działka nr 1999/22) projektowany jest przebieg kanalizacji sanitarnej – wydana została wstępna zgoda na zajęcie terenu oraz wydane zostało pozwolenie na budowę kanalizacji. Nabywca zobowiązany będzie udostępnić teren Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Mysłowicach lub działającemu w jego imieniu wykonawcy, celem realizacji robót budowlanych. Nabywca zobowiązany równieŜ będzie w przyszłości zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 5. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 6. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz z dokumentacją geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa