ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. Dworcowa i Fabryczna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach - Brzezince w rejonie ulic Dworcowej i Fabrycznej, o łącznej pow. 16330 m2, obejmującej działki nr 2372/35 o pow. 2110 m2, nr 2373/53 o pow. 1351 m2, nr 2377/45 o pow. 12869 m2, zapisane w księgach wieczystych Nr 31906, Nr 25224 i Nr 33499 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno - usługowe

Cena wywoławcza gruntu wynosi 850.000,- zł
(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy)

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2009 r. o godz. 1000 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 13 maja 2009 r. wpłacą wadium w wysokości 170.000,- zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1.  Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2.  Dokument tożsamości.
 3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
   b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
   c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 4. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób
   reprezentujących uczestników przetargu.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu, a w szczególności, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, iż Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Nieruchomość jest niezabudowana, w większości porośnięta wysoką zielenią i drzewami. Od strony wschodniej znajdują się tory kolejowe o kierunku Katowice – Oświęcim, a od południowo - wschodniej nieruchomości znajduje się wysoka skarpa, odgradzająca ten teren od ulicy Dworcowej. Na nieruchomości posadowione są słupy elektryczne NN, od strony wschodniej przebiegają sieci gazowe: średniego ciśnienia ø 100, wysokiego ciśnienia ø 200 i ø 500, dla których szerokość stref ochronnych wynosi 8 m po obu stronach osi gazociągów oraz trasa kabli energetycznych NN, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Obsługa komunikacyjna nieruchomości moŜe odbywać się z ulicy Dworcowej lub z ulicy Fabrycznej.
 • Teren przeznaczony jest pod zabudowę na cele działalności gospodarczej, jego zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Nieruchomość objęta jest opracowaniem planu miejscowego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIV/742/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy „Larysz” w Mysłowicach.
 • Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci, także w przypadku takiej konieczności umożliwić dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 • Gmnia Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.
 • Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i w własnym zakresie:
   - uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
   - w razie konieczności uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni (opłaty z tym związane ponosi nabywca);
   - realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego wykonanie, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami nabywcy związanymi z opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko oraz wydłuŜeniem postępowania administracyjnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa