ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Strażacka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości  Gminy  Mysłowice  położonej  przy  ulicy  Strażackiej w  Mysłowicach, obejmującej działkę nr  1241/79  o pow. 1161 m2,  zapisanej w księdze wieczystej Nr 10811 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo – usługowe, z  przewagą  handlu  i  usług  publicznych  oraz  komercyjnych.  Na  przedmiotowej  działce posadowiony jest murowany, wolnostojący budynek garażu o pow. zabudowy 278 m2 i kubaturze 1070 m3.  Obiekt wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego, który kwalifikuje go do rozbiórki. Nieruchomość  nie  posiada  pokrycia  planem  miejscowym,  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczona jest  dla strefy oznaczonej symbolem  S –  tereny  zabudowy  śródmiejskiej  wielofunkcyjnej.  Przetargi  na  sprzedaż  tej nieruchomości pierwszy ogłoszony na dzień 12.10.2010 r., drugi na dzień 15.03.2011 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,- zł
(słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy)


Postąpienie w przetargu nie może  być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a  za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu  Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy.


Przetarg odbędzie sięw dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogąbrać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 1 czerwca 2011 r. wpłacą  wadium w wysokości 36.000,- zł (słownie złotych: trzydzieści sześćtysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  wygra  przetarg  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia  nieruchomości.  Pozostałym  uczestnikom  wadium  zwracane  jest  bez  oprocentowania w  terminie  3  dni  po  zamknięciu  przetargu  na  konto  przez  nich  wskazane. Osoba  ustalona  jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanych  w  zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje  dotyczące  zbywanej  nieruchomości  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość  położona  jest  w  strefie  centralnej  miasta  o  wysokiej  wartości  inwestycyjnej. Częściowo jest zadrzewiona, posiada płaski i nieregularny kształt i jest zabudowana murowanym, wolnostojącym budynkiem garażu. Obiekt nie posiada stolarki okiennej i bram wjazdowych, jego mury są zmurszałe, z ubytkami. Zniszczone są posadzki i pokrycie stropodachu, a otwory okienne częściowo są zamurowane. Obiekt od lat jest nie użytkowany i wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego, który kwalifikuje go do rozbiórki. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty użyteczności  publicznej,  od  strony  wschodniej  tory  tramwajowe  o  kierunku  Mysłowice-Sosnowiec. Dojazd do nieruchomości odbywać się winien od ulicy Strażackiej poprzez drogę gminną przy parkingu miejskim.

2. Zagospodarowanie  terenu  nastąpi  na  podstawie  szczegółowych  warunków,  które  zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Jako najkorzystniejszy sposób zagospodarowania przyjęto likwidację budynku garażu, co umożliwi zabudowę działki innym obiektem komercyjnym.

3. Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:

  • uzyskać zapewnienie dostawy mediów i  zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
  • uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki drzew w przypadku kolizji z planowaną inwestycją;
  • dokonać rozbiórki istniejącego obiektu.

4. Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nieujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.


Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Informacje dotyczące organizowanego przetargu oraz dokumentacja zbywanej nieruchomości udostępnione będą w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, tel. 32 31 71 236 w godzinach pracy urzędu.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa