ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2013 roku nieruchomości niezabudowanej - ul. Obrzeżna Północna - Sosnowiecka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2013 roku nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej – Sosnowieckiej, obecnie wykorzystywanej jako parkingi samochodowe dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej Giełdy Samochodowej. Nieruchomość oznaczona jest jako działki o numerach ewidencyjnych: 2169/290, 2174/242, 1270/244, 2029/242, 2235/276, k.m. 1, Obręb Mysłowice, których powierzchnia całkowita wynosi: 41.711 m2, dla których Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgi wieczyste nr KW 10175, 10176.Na działce 2235/276 znajduje się wiata metalowa i ogrodzenie do wykorzystania przez przyszłego dzierżawcę. Działki o numerach 2174/242, 2169/290 są częściowo ogrodzone. Ogrodzenie to stanowi własność dotychczasowego użytkownika terenu. Działki te częściowo są utwardzone. Przez działki przebiega sieć gazów wysokoprężnych, których uzgodnienie jest wymagane na etapie przed zainwestowaniem terenu. W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice

Uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 roku przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie:

 • działki numer 2169/290, 2174/242

PU – tereny przemysłowe produkcyjno – usługowe
KDG 2/2 (40m) – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych –tereny dróg wraz z infrastruktura towarzyszącą,

 • działka 1270/244

PU – tereny przemysłowe produkcyjno – usługowe.
KK – tereny kolei.

 • działki o numerach 2029/242, 2235/276

PU – tereny przemysłowe produkcyjno – usługowe.
Powyższe działki objęte są strefą Drogowej Trasy Średnicowej wg. wstępnej koncepcji programowej rozwiązań technicznych opracowanej na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego. Realizacja DTŚ na przedmiotowych działkach planowana jest po 2013 roku. Zagospodarowanie nieruchomości ma być zgodne z zapisami zawartymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice i nie ingerować w obszar terenowo zarezerwowany pod docelową lokalizację DTŚ.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości:
10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, za całą nieruchomość, płatna do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie wzrastała co roku o 10% w stosunku do wysokości obowiązującej w roku poprzednim. Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dolicza się 22% podatku VAT. Postąpienie ustala się w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2009 roku o godzinie 900 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 21 maja 2009 roku wadium w wysokości: 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych) na konto: Urząd Miasta Mysłowice numer 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • datę sporządzenia oferty,
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę jeżeli oferent jest osoba prawną,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej iż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
 • odpis rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie: określenia trybu przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice i zakresu pracy Komisji Przetargowej,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym, oraz z warunkami przetargu i przyszłej umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu
 • koncepcję i termin zagospodarowania nieruchomości przedstawiony w formie graficznej i opisowej, wraz z oferowanym sposobem zapłaty czynszu dzierżawnego,
 • oferowana kwota czynszu dzierżawnego musi być wyższa od stawki wywoławczej,
 • osoby reprezentujące uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu (oryginał do wglądu Komisji)
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium (oryginał do wglądu Komisji),

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę
nieruchomości przy ul. Obrzeżnej Północnej – Sosnowieckiej do roku 2013”
wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Wydziale
Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1
w pokoju nr 407, III piętro do dnia 22 maja 2009 roku do godziny 14:00


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane w ofercie. Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ze sporządzoną dokumentacją dotyczącą przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. powstańców 1 w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr
407, III piętro w godzinach urzędowania od 730 do 1530 lub telefonicznie pod numerem (032) 31-71-347.

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierżawianej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1. Nieruchomość objęta jest strefą Drogowej Trasy Średnicowej wg. wstępnej koncepcji programowej rozwiązań technicznych opracowanej na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego, która dostępna jest w Wydziale Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 2,
 2. Nieruchomość objęta jest wydaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice wstępną zgodą na zajęcie terenu w celu realizacji inwestycji pn.: Gospodarka Wodno – Ściekowa w Północnej części Mysłowic – Kontrakt 03 oraz przyłącza energetycznego,
 3. Nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,
 4. Oferent, który wygra przetarg:
  - niezbędne inwestycje wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno trakcie trwania umowy dzierżawy jaki po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
  - dojazd do terenów wydzierżawianych uzgodni z Wydziałem Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice oraz Miejskim Zarządem Dróg w Mysłowicach i wykona we własnym zakresie,
  - we własnym zakresie i na własny koszt:
  a) uporządkuje teren,
  b) zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
  c) w razie konieczności dokona wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne koszty i opłaty z tym związane ponosi dzierżawca),
  d) zapewni właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 5. Przez działki o numerach 2174/242 i 1270/244 przebiega siec gazów wysokoprężnych. Uzgodnienie wymagane jest przed zainwestowaniem przedmiotowego terenu. Ustaleń tych należy dokonać we własnym zakresie,
 6. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Warunki zawarcia umowy dzierżawy:

 1. Kwota czynszu dzierżawnego za całą nieruchomość zostanie ustalona w wyniku przetargu,
 2. Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zamknięcia przetargu,
 3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Prezydent miasta Mysłowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Mysłowice moŜe odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny. 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia
o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice II piętro oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pokoju nr 407 w godzinach od 8:00 do 15:00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, telefon (032) 31-71-347. 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa