ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Kubicy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2533/70 o pow. 1.608 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w  Mysłowicach - Kosztowach  przy  ul. Kubicy  za Nr 38, na karcie mapy 3 obrębu Kosztowy, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 26501 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 27.04.2010 r., drugi przetarg w dniu 31.08.2010 r., a trzeci przetarg w dniu 22.02.2011 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Nin. działka wykazana jest w operacie ewidencji gruntów jako użytek Ps V, nie posiada pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. określona została jako: MN–tereny zabudowy jednorodzinnej. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115.000,-zł
(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu  mogą brać  udział  osoby  fizyczne lub  prawne, które  wpłacą  najpóźniej do dnia 15 czerwca  2011r.  wadium w wysokości  23.000,-zł (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  złotych) ze wskazaniem  nr działki  na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6.  Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Kubicy za Nr 38 (w drugiej linii zabudowy), posiada kształt nieregularny, w części porośnięta jest zielenią wysoką. Dojazd do zbywanej działki nr 2533/70 będzie się odbywać od zachodniej części nin. działki, po działkach gminnych nr: 2534/70, 1490/70 i 1492/329 (drogą gruntową). Przez działkę nr 2533/70 przebiega napowietrzna sieć energetyczna,  podziemna sieć  wodociągowa  PE  40,  na  działce  znajduje  się także  słup energetyczny.  Nieruchomość  może  być  wykorzystana  pod  zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną  z  zastrzeżeniem,  że  projektowany  obiekt  budowlany  nie  może  naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie na własny koszt dokonać przełożenia  sieci,  po  uzgodnieniu  z  ich  gestorami.  Nabywca  zobowiązany  będzie  zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

2. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • zrealizować  niezbędne dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • uporządkować teren i w razie konieczności wykonać dojazd do działki nabytej w przetargu.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nieujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach,  a  kolidujących  z  inwestycją,  jak  też  wystąpienia  zmian  w  przepisach  w  tym dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego,  Miasto  Mysłowice  nie  będzie ponosiło  z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.


Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka  –  Nieruchomości  –  Ogłoszenia  o  przetargach”,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu (w godz. pracy urzędu), tel. 32 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa