ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Batalionów Chłopskich

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanej działki nr 1944/20 o pow. 1.409 m2,  położonej  w Mysłowicach–Dziećkowicach w rejonie ul. Batalionów Chłopskich, na karcie mapy 2 obrębu Dziećkowice, zapisanej w  księdze  wieczystej  KW Nr  35887  Sądu Rejonowego  w  Mysłowicach,   z przeznaczeniem  pod zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną. Przeprowadzone  ustne  przetargi  nieograniczone  na sprzedaż w/w działki tj. pierwszy przetarg w dniu 18.05.2010 r., drugi przetarg w dniu 28.09.2010 r., a trzeci przetarg w dniu 15.03.2011 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. miejscowym planem  zagospodarowania  przestrzennego  dzielnicy  „Dziećkowice” w  Mysłowicach, przedmiotowa działka posiada  przeznaczenie: MU IV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Nin. działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 87.000,-zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu  mogą brać udział  osoby  fizyczne lub  prawne, które  wpłacą  najpóźniej do dnia 15 czerwca 2011 r.  wadium w wysokości 17.400,-zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych) ze wskazaniem  nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6.  Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:

1. Zbywana działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  zgodnie z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dzielnicy „Dziećkowice” w Mysłowicach. Położona jest przy bocznej ulicy Batalionów Chłopskich (poniżej ulicy) – w małej niecce  pomiędzy  korytem  rowu  „Kosztowskiego”,  a  nasypem  po  zlikwidowanym  torze  kolejki piaskowej Kopalni CTL Maczki – Bór (przy obfitych opadach deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia gruntów). Nin. działka posiada kształt  nieregularny  zbliżony do trapezu, w  części porośnięta  jest  zielenią  wysoką. Wzdłuż  północnej  granicy  zbywanej  działki  przebiega  kabel teletechniczny doziemny i znajduje sięstudnia teletechniczna – nin. urządzenia teletechniczne nie kolidują z planowaną zabudową działki. Przedmiotowa działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem,  że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od  sieci.  W  przypadku,  gdyby  jednak  projektowana  zabudowa  kolidowała  z  przebiegającymi sieciami, nabywca w/w działki zobowiązany będzie na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany również będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

2. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki nr 1944/20 może się odbywać bezpośrednio z bocznej ul. Batalionów Chłopskich, bądź przez działkę gminną nr 1951/20, na której zostanie ustanowiona nieodpłatna  służebność  gruntowa, polegająca  na  prawie  przejazdu  i  przejścia  oraz przeprowadzenia urządzeń (naziemnych, nadziemnych i podziemnych) – sieci i instalacji służących do  doprowadzania  i  odprowadzania  z  w/w  nieruchomości:  wody,  gazu,  prądu  elektrycznego i  innych  mediów,  także  przeprowadzenia  urządzeń  teletechnicznych  oraz  odprowadzenia z nieruchomości ścieków, a to przez całą działkę nr 1951/20 o pow. 379 m2, zapisaną dotychczas w księdze wieczystej KW 35887 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

3. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca), a w razie potrzeby zniwelować teren;
 • zrealizować niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • w razie potrzeby wykonać na działce nr 1951/20 dojazd do działki nabytej w przetargu.

4. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

5. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.


Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka  –  Nieruchomości  –  Ogłoszenia  o  przetargach”,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z  dokumentacją  zbywanej  działki,  zawierającą  przebieg  sieci  uzbrojenia  terenu  (w  godz.  pracy urzędu), tel. 32 31 71 236.

 

                 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa