ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Szpaków i Sikorek

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 2.709 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Dziećkowicach w rejonie ulic: Szpaków i Sikorek, obejmującej działki: nr 1773/2 o pow. 685 m2 i nr 1774/2 o pow. 2.024 m2, na karcie mapy 3 obrębu Dziećkowice, zapisane w księdze wieczystej KW 20551 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zieleń.
Wyżej wym. działki wykazane są w operacie ewidencji gruntów jako użytek: Ps V, R IVb. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Dziećkowice”:

 • działka nr 1773/2 o pow. 685 m2 posiada przeznaczenie MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej;
 • działka nr 1774/2 o pow. 2.024 m2 posiada przeznaczenie Z II – tereny otwarte o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Podstawowym przeznaczeniem terenów ozn. symbolem Z II jest zieleń urządzona i nieurządzona. Tereny te pełnią funkcję bioklimatyczną i ochronną. Na terenach tych zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych i urządzeń tworzących bariery i przegrody na kierunku spływu mas powietrza.

Nin. nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (działka nr 1773/2) i w części pod zieleń (działka nr 1774/2). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na celezgodne z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92.000,-zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
W tym: cena działki nr 1773/2 pod zabudowę wynosi 50.000,-zł
cena działki nr 1774/2 pod zieleń wynosi 42.000,-zł

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Do części ceny osiągniętej w przetargu za nieruchomość tj. do ceny osiągniętej w przetargu za działkę nr 1773/2 przeznaczoną pod zabudowę, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Grunt przeznaczony pod zieleń zwolniony jest od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 17 czerwca 2009r. wadium w wysokości 18.400,-zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych) ze wskazaniem numerów działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 00004846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
   b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
   c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1.  Nin. grunt winien być wykorzystany na cele zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Dziećkowice” tj. działka nr 1773/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a działka nr 1774/2 pod zieleń. Nieruchomość porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów liściastych, posiada kształt nieregularny, teren płaski. Przez środek działki nr 1774/2 przebiega kanalizacja sanitarna f 200, wybudowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, a wzdłuż północno - wschodniej granicy tej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci (kanalizacyjnej i energetycznej) dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 2. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
  - Uporządkować teren;
   -W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
   - Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.
 4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz z dokumentacją geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa