ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego ul. Rynek 8b

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mysłowice, znajdującego się w budynku przy ulicy Rynek nr 8b w Mysłowicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem własności do ułamkowej części gruntu wynoszącym 1024/10000, oznaczonym jako działka nr 1027/120 o pow. 622 m2, zapisanym w księdze wieczystej Nr 10114 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Lokal znajduje się na parterze budynku, jest pustostanem w dobrym stanie technicznym, który był wykorzystywany na cele medyczne. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 87,32 m2, w tym powierzchnia przynależnych piwnic wynosi 25,46 m2. Lokal składa się z trzech pomieszczeń usługowych, zaplecza, dwóch sanitariatów oraz dwóch pomieszczeń usytuowanych w piwnicy. Posiada dwa wejścia z zewnątrz, a wejście do piwnicy jest bezpośrednio z lokalu użytkowego. Stanowi samodzielny lokal użytkowy, który nie jest przedmiotem najmu, ani przedmiotem umowy dzierżawy. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem S – tereny zabudowy śródmiejskiej.


Cena wywoławcza lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi – 220.000,-zł,
(słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy)
w tym wartość gruntu wynosi 14.520,- zł.


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena lokalu osiągnięta w przetargu płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 8 września 2010 r. wniosą wadium w wysokości 44.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użtkowego. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca lokalu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanego lokalu można zapoznać się Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, w godz. od 8:00 do 15:00, tel. (32) 31 71 236. Lokal zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Biurem Obsługi Mieszkańca w Mysłowicach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 20 – tel. kontaktowy (32) 316 43 72.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa