ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul.Prusa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 1.348 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Prusa, obejmującej działkę nr 2564/78 o pow. 1.299 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 7514 i działkę nr 2566/78 o pow. 49 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 5906 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nin. działki położone są na karcie mapy 4 D obrębu Mysłowice, wykazane są w operacie ewidencji gruntów jako użytek: B.

Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określona została jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.

W sąsiedztwie nin. terenu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Części wyżej wym. nieruchomości może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową zamykając układ urbanistyczny. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na zasadzie dobrego sąsiedztwa.
Możliwość jej wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000,-zł
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 17 czerwca 2009r. wadium w wysokości 19.000,-zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) ze wskazaniem numerów działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 48464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent w przypadku nabycia przedmiotowej nieruchomości nie będzie w przyszłości rościł żadnych pretensji w stosunku do Gminy Miasta Mysłowice, w związku z planowaną na przedmiotowym terenie przebudową i wymianą sieci wodociągowych,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z póżn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców


Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1. Nieruchomość posiada nieregularny kształt, w części może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w pozostałej części przebiegają sieci i urządzenia uzbrojenia terenu (sieć gazowa, energetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa f 600, f 110, f 100 oraz w granicy nieruchomości znajdują studnie tego wodociągu). Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci i urządzeń, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Przy lokalizacji obiektu budowlanego winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami odnośnie norm. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona przekładki sieci na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielem sieci. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Na w/w nieruchomości planowana jest przebudowa przebiegającego wodociągu stalowego f 600. W dniu 21.02.2007r. zostało wydane na wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach pozwolenie na budowę dla inwestycji: przebudowa wodociągu stalowego DN 600 na DN 500 Traugutt – Mysłowice. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wodociąg
  f 600 ma zostać przełożony na teren zbywanej nieruchomości (wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 2564/78 i 2566/78). Strefa ochronna dla nin. magistrali wynosi po min. 5 mb z obu stron. Na zbywanym terenie przewidywana jest także wymiana sieci wodociągowej, która przebiega również w ulicy Prusa. Nabywca nin. nieruchomości zobowiązany będzie udostępnić teren właścicielom sieci wodociągowych, celem dokonania przebudowy i wymiany tych sieci, i nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do Gminy Miasta Mysłowice.
 3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 4. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
  a) W razie konieczności zniwelować i uporządkować teren;
  b) Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
  c) W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca).
 5. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa