ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Białobrzeskiej i Dzióbka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Kosztowach w rejonie ulic: Dzióbka i Białobrzeskiej, na karcie mapy 2 obrębu Kosztowy, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 20619 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

działki i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 1113/3 o pow. 874 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

105.000,-zł

21.000,-zł

2.

nr 1112/3 o pow. 883 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

105.000,-zł

21.000,-zł

3.

nr 1111/3 o pow. 885 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

105.000,-zł

21.000,-zł

4.

nr 1110/3 o pow. 886 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

105.000,-zł

21.000,-zł

5.

nr 1109/3 o pow. 888 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

105.000,-zł

21.000,-zł

W/w działki położone są w cichej, zielonej dzielnicy domków jednorodzinnych. W niedalekim sąsiedztwie zbywanych działek znajduje się zjazd z autostrady A-4 (węzeł „Brzęczkowice”) oraz zjazd z drogi krajowej S1 (ok.15 min. jazdy do centrum Katowic). Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Brzezinka Południowa” działki posiadają przeznaczenie: MU IV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2010r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 8 września 2010r. wyżej wym. wadium ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w  zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek może się odbywać od ul. Dzióbka lub od ul. Białobrzeskiej poprzez działkę nr 1114/3, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. Na wprost wjazdu na działkę nr 1114/3 od strony ul. Dzióbka (w pasie drogowym), znajduje się napowietrzna linia słupowa teletechniczna, kolidująca z planowanym wjazdem. Nabywcy w/w nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie wspólnie dokonają przebudowy kolidującego słupa (po uzgodnieniu z właścicielem sieci) oraz wspólnie wykonają dojazd do działek nabytych w przetargu. Ponadto wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 1114/3 przebiega napowietrzna sieć energetyczna (stoją słupy), a przy północnej jej granicy, przebiega sieć wodociągowa wA 100. Nin. sieci nie utrudniają zagospodarowania działek. Nabywcy zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
W południowo – zachodnim rogu działki nr 1113/3 przebiega kanalizacja sanitarna ks 200. Przedmiotowa działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią, nabywca nin. działki zobowiązany będzie na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany również będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.


Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

  • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
  • Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 1114/3 o pow. 2.464 m2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW Nr 20619, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz wspólnie dokonać przebudowy kolidującego słupa teletechnicznego znajdującego się na wprost wjazdu od ul. Dzióbka (po uzgodnieniu z właścicielem sieci).

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentację geotechniczną gruntu (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa