ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Białobrzeska i Dzióbka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Kosztowach w rejonie ulic: Białobrzeskiej i Dzióbka, obejmującej działkę nr 1078/3 o pow. 12.205 m2, na karcie mapy 2 obrębu Kosztowy, zapisaną w księdze wieczystej KW 20619 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyżej wym. działka wykazana jest w operacie ewidencji gruntów jako użytek: Bp, R V, Ł IV. Przeprowadzony w dniu 24.02.2009r. pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Brzezinka Południowa” przedmiotowa nieruchomość posiada przeznaczenie: MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej. Nin. grunt zostanie sprzedany w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zgodnie z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu istnieje możliwość
przeznaczenia nin. gruntu pod budowę ok. 11 domków w zabudowie wolnostojącej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000,-zł
(słownie: milion dwieście tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009r. o godz. 11.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 16 czerwca 2009r. wadium w wysokości 240.000,-zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 15 grudnia 2009r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.

Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1. Nin. grunt winien być wykorzystany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach. Zbywana działka jest płaska, posiada kształt prostokąta. Położona jest pomiędzy dwoma ulicami: Białobrzeską i Dzióbka. Od strony ul. Białobrzeskiej znajdują się ruiny po dawnych zabudowaniach i rosną drzewa. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna (stoją słupy), przy północnej granicy przebiega sieć wodociągowa, a w południowo – zachodnim rogu działki kanalizacja sanitarna (nin. sieci nie utrudniają zagospodarowania działki). Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 2. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
  - Wyburzyć istniejące na działce ruiny i uporządkować teren;
  - W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  - Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków;
  - Wykonać na nabytej działce wewnętrzną drogę dojazdową do planowanych budynków.
 4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia wraz z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać
się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz z dokumentację geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa