ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Strażacka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Strażackiej w Mysłowicach, obejmującej działkę nr 1241/79 o pow. 1161 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 10811 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo – usługowe, z przewagą handlu i usług publicznych oraz komercyjnych. Na przedmiotowej działce posadowiony jest murowany, wolnostojący budynek garażu o pow. zabudowy 278 m2 i kubaturze 1070 m3. Obiekt wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego, który kwalifikuje go do rozbiórki. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem S – tereny zabudowy śródmiejskiej wielofunkcyjnej.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000,- zł
(słownie złotych: dwieście tysięcy)


Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 7 października 2010 r. wpłacą wadium w wysokości 40.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta o wysokiej wartości inwestycyjnej. Częściowo jest zadrzewiona, posiada płaski i nieregularny kształt i jest zabudowana murowanym, wolnostojącym budynkiem garażu. Obiekt nie posiada stolarki okiennej i bram wjazdowych, jego mury są zmurszałe, z ubytkami. Zniszczone są posadzki i pokrycie stropodachu, a otwory okienne częściowo są zamurowane. Obiekt od lat jest nie użytkowany i wykazuje znaczny stopień zużycia technicznego, który kwalifikuje go do rozbiórki. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się obiekty użyteczności publicznej, od strony wschodniej tory tramwajowe o kierunku Mysłowice - Sosnowiec. Dojazd do nieruchomości odbywać się winien od ulicy Strażackiej poprzez drogę gminną przy parkingu miejskim. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Jako najkorzystniejszy sposób zagospodarowania przyjęto likwidację budynku garażu, co umożliwi zabudowę działki innym obiektem komercyjnym. Przez nieruchomość od strony wschodniej i północnej zaprojektowano przebieg sieci cieplnych w ramach koncepcji uciepłowienia budynków w rejonie ulic: Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej, Krakowskiej w Mysłowicach.

Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:

  • uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
  • uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki drzew w przypadku kolizji z planowaną inwestycją;
  • dokonać rozbiórki istniejącego obiektu.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302 w godzinach pracy urzędu, a także uzyskać informację dotyczące organizowanego przetargu, tel. (32) 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa