ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. Kwiatowa i Stanisława Moniuszki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ulicy Kwiatowej i Stanisława Moniuszki, obejmującej działkę nr 8856/442 o pow. 5862 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 3401 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele usługowo - handlowe. Przedmiotowa działka, zgodnie z planem miejscowym „Mikołowska - Moniuszki - Kwiatowa” zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXII/486/08 z dnia 28 lutego 2008 r., posiada przeznaczenie oznaczone symbolem U – tereny zabudowy usługowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 24 lutego 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 1.200.000,- zł
(słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy)

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009 r. o godz. 1000 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 16 czerwca 2009 r. wpłacą wadium w wysokości 240.000,- zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6, z podaniem numeru działki. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej
  jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 4.  Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cudzoziemcy winni uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na nabycie przedmiotowej działki, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż do dnia 31 października 2009 roku. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie wadium wpłacone na przetarg ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Mysłowice.

Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Na działce można zrealizować zamierzenia inwestycyjne zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obsługa komunikacyjna działki odbywać się może zarówno z ulicy Kwiatowej jaki i ulicy Stanisława Moniuszki.
 • Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa ø 600, cieplna wysokoparametrowa i niskoparametrowa oraz nieczynna sieć gazowa. Pozostałe sieci uzbrojenia podziemnego przebiegają wzdłuż działki w pasie drogowym ulic Kwiatowej i Stanisława Moniuszki. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia, w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie. W przypadku takiej konieczności umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia ich konserwacji lub usunięcia awarii.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i w własnym zakresie uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji.

Treść niniejszego ogłoszenia wraz z zapisami planu miejscowego „Mikołowska - Moniuszki - Kwiatowa” dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości moŜna zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela równieŜ informacji dotyczących przetargu w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa