ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Partyzantów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 3263/244 o pow. 927 m2 oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 3266/244 o pow. 202 m2, na karcie mapy 4 obrębu Mysłowice, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00011393/4. Nieruchomość nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, położona jest przy ulicy Partyzantów w Mysłowicach i przeznaczona na cele usług rangi ogólnomiejskiej. Nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,- zł
(słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy)


Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2014 r. o godz. 10.00
w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 10 lipca 2014 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 32.000,- zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2. Dokument tożsamości.
 3.  Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 8. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Nieruchomość o łącznej pow. 1129 m2 usytuowana jest na zachód od centrum miasta, jest niezabudowana obiektami kubaturowymi. Posiada kształt prostokąta, stanowi zatokę parkingową krytą asfaltem i otacza ją wysoka skarpa porośnięta niską zielenią. W części północno – zachodniej działki nr 3263/244 znajduje się studzienka kanalizacji deszczowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zakłady produkcyjne, budynki biurowo – magazynowe oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Po drugiej stronie ulicy Partyzantów występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Partyzantów poprzez gminną drogę wewnętrzną i istniejący zjazd, na warunkach ustalonych z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.
 • Zabudowa przedmiotowego terenu nastąpi z przeznaczeniem na cele usług rangi ogólnomiejskiej. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a w razie takiej konieczności dokonania wycinki istniejącej zieleni. Na teren ten została wydana decyzja Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31.12.2013 r. Nr 6730.95.2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej.
 • Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/gospodarka/ogłoszenia o przetargach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice.Z dokumentacją zbywanej nieruchomości moŜna zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu. Szczegółowych informacji o moŜliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod tel. nr (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa