ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Mikołowska i ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 21.729 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach w rejonie ul. Mikołowskiej i ul. 1000 – lecia PP, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej z możliwością wprowadzenia usług. Przedmiotowe grunty obejmują działki: nr 3168/20 o pow. 4.463 m2, nr 3169/20 o pow. 3.645 m2, nr 3170/20 o pow. 4.008 m2, nr 3171/20 o pow. 2.400 m2, nr 3173/20 o pow. 1.478 m2, nr 3174/20 o pow. 3.834 m2 i nr 8782/443 o pow. 124 m2 zapisane w księdze wieczystej KW 11391, działki: nr 3161/8 o pow. 53 m2, nr 3163/8 o pow. 525 m2 i nr 3164/8 o pow. 1.127 m2 zapisane w księdze wieczystej KW 10491 oraz działkę nr 3179/21 o pow. 72 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 28423 (łączna powierzchnia działek wynosi 21.729 m2). Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach. Wyżej wym. działki położone są na karcie mapy 4C i 3D obrębu Mysłowice, wykazane w operacie ewidencji gruntów jako użytek: Bp, Bi, R IVb.
Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określona została jako: MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej.
Nin. studium zakłada dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenu m.in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na podstawie sporządzonej analizy urbanistycznej i opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, istnieje możliwość przeznaczenia części nieruchomości tj. działki nr 3168/20 o pow. 4.463 m2 pod zabudowę na cele usługowo – handlowe (z wyłączeniem obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2), a pozostałej części gruntów pod budowę domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną.
Nin. grunty zostaną sprzedane jako jedna zorganizowana całość gospodarcza. W skład zbywanego terenu wchodzi teren przeznaczony pod zabudowę o funkcji wyłącznie mieszkalnej - zespół 4 „gron”, umożliwiających lokalizację średnio ok. 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do w/w budynków każde oraz teren o pow. 4.463 m2 u zbiegu ulic: Mikołowskiej – 1000 lecia PP, przeznaczony pod zabudowę usługowo – handlową. Należy bezwzględnie zachować zgodność układu urbanistycznego całości założenia z opracowaną przez Wydział Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Mysłowicach koncepcją zagospodarowania przedmiotowego terenu. W ramach każdego z wytypowanych gron należy zachować jednolite, a zarazem wysokie parametry architektoniczne lokowanych obiektów, w szczególności pod względem kształtu, formy, gabarytów (w tym szerokości i wysokości), wykończenia, kolorystyki. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone
na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000.000,-zł
(słownie: cztery miliony złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2009r. o godz. 10.45 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2009r. wadium w wysokości 800.000,-zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeday, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu, a w szczególności, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych
  działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego - przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent nie będzie wnosił żadnych roszczeń ani pretensji w stosunku do Gminy Miasta Mysłowice, w przypadku skorzystania z przysługującego wyżej wym. Agencji prawa pierwokupu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 30 grudnia 2009r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych gruntów oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1. W/w nieruchomość winna być wykorzystana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej z możliwością wprowadzenia usług na działce nr 3168/20 o pow. 4.463 m2 zlokalizowanej u zbiegu ulic: Mikołowskiej i 1000–lecia PP. Obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna się odbywać od ul. 1000 - lecia PP, poprzez grunt gminny wydzielony pod projektowaną drogę dojazdową - łącznik ul. Janowskiej i ul. 1000 – lecia PP. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Zbywany teren nachylony jest wzdłuż ul. Mikołowskiej w kierunku południowo–zachodnim. W północno – wschodniej części nieruchomości znajduje się niewielkie wzniesienie nasypowe (skarpa) oraz drzewa owocowe. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się również sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu (sieć: c.o. wodociągowa, energetyczna, słupy oświetleniowe). Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z ich gestorami.
 3. Celem zapewnienia dojazdu do budynków planowanych na zbywanych działkach: nr 3173/20 i nr 3163/8, na rzecz każdoczesnych właścicieli tych działek, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz służebności ułożenia sieci uzbrojenia terenu (naziemnych, nadziemnych i podziemnych), na nieruchomościach Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej, na karcie mapy 4 C obrębu Mysłowice, stanowiących: działkę nr 3172/20 o pow. 230 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 11391 Sądu Rejonowego w Mysłowicach i działkę nr 3162/8 o pow. 63 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 10491 Sądu Rejonowego w Mysłowicach (przez całe te działki). Działki, na których zostanie ustanowiona służebność gruntowa stanowią ogólnodostępny ciąg pieszy i nie będą stanowić przedmiotu zbycia, nadal pozostaną własnością gminy.
 4. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:
  a) W razie konieczności zniwelować i uporządkować teren.
  b) Wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.
  c) Wybudować drogę dojazdową do gruntów nabytych w przetargu tj. łącznik ul. Janowskiej i ul. 1000 - lecia PP (grunty przeznaczone pod ten łącznik tj. działki nr: 3167/20, 3160/8, 8781/443 i 8776/403 nie będą stanowiły przedmiotu zbycia, nadal pozostaną własnością Gminy Miasta Mysłowice).
  d) Wybudować wewnętrzne drogi dojazdowe do budynków planowanych na gruntach nabytych w przetargu.
  e) Przebudować chodnik zlokalizowany na działkach nr: 3172/20 i 3162/8, w miejscach zjazdu do posesji. Przejazdy te winny być wykonane z wykonaniem obniżeń na zjazdach oraz odpowiednią przebudową ich konstrukcji.
  f) W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca).
  g) Wykonać raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie wystąpienia takiego obowiązku).
 5. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 6. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentację geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa