ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Szopena i Moniuszki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 32.713 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w centrum Mysłowic w rejonie ulic: Szopena i Moniuszki, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi oraz zieleń urządzoną. Przedmiotowe grunty obejmują: działkę nr 8763/349 o pow. 32.126 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 21357 oraz działkę nr 8673/348 o pow. 587 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW 5350 Sądu Rejonowego w Mysłowicach (łączna powierzchnia działek wynosi 32.713 m2). Wyżej wym. działki położone są na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, wykazane w operacie ewidencji gruntów jako użytek: Bp, Bi. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. przedmiotowe grunty zostały określone jako: MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej oraz w części ZU – tereny zieleni urządzonej.
Na chwilę obecną istnieje możliwość wydania decyzji administracyjnej w oparciu o Ustawę o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) przy równoczesnym spełnieniu warunków w niej zawartych. Wstępnie określa się, że istniejące otoczenie terenu wskazuje na przewagę (dominację) funkcji „mieszkaniowej” nad funkcją „usługową”. Udział terenów zielonych urządzonych w granicach przedmiotowego obszaru winien być wprost proporcjonalny do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę/zainwestowanie. Istniejące w sąsiedztwie funkcje „usługowe” są to formy sklepów osiedlowych obsługujących potrzeby w wymiarze podstawowym. Na zbywanym terenie istnieje moŜliwość lokowania obiektów: w części południowo – zachodniej (od wysokości istniejącego pawilonu handlowego do ulicy Moniuszki) preferowana będzie zabudowa II kondygnacyjna, w pozostałym obszarze (do podstawy skarpy) istnieje możliwość lokowania obiektów do IV kondygnacji. Dopuszcza się funkcje usługowe z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Wyżej wym. grunty zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, jako jedna zorganizowana całość gospodarcza. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.807.000,-zł
(słownie: pięć milionów osiemset siedem tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2009r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2009r. wadium w wysokości 1.161.400,-zł (słownie: milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.)
 •  numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 30 grudnia 2009r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych gruntów oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1. W/w nieruchomość winna być wykorzystana w części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z funkcją usługową jako uzupełniającą, w części pod zabudowę usługową z możliiwym udziałem funkcji mieszkaniowej i towarzyszącą zielenią urządzoną oraz w części pod tereny rekreacyjne z zielenią urządzoną. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
2. Na zbywanym terenie występują zróżnicowane wysokości oraz przebiegają podziemne sieci uzbrojenia terenu (wodociągowa, ciepłownicza, elektroenergetyczna kablowa i kanalizacji sanitarnej), które ograniczają zabudowę. W środkowej części nieruchomości znajduje się wgłębienie terenu obrzeżone skarpami. Skarpy wraz z terenem przyległym porasta grupa drzew rodzimych, w dobrym stanie zdrowotnym. Część nieruchomości, ze względu na niekorzystne warunki gruntowe wyłączona jest z zabudowy, planowana jest do zagospodarowania jako tereny rekreacyjne z zielenią urządzoną. Zbywany teren wymaga poniesienia przez nabywcę nakładów związanych z wykonaniem ewentualnych przekładek sieci uzbrojenia i wycinki istniejącej zieleni. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z ich gestorami.
3. W środku zbywanej nieruchomości znajduje się działka nr 8762/349 o pow. 1.138 m2 zapisana w księdze wieczystej KW 36055, a stanowiąca własność osób prywatnych, którzy nabyli ją przez zasiedzenie. Nabywca działki nr 8763/349 zapisanej w KW 21357 zobowiązany będzie zabezpieczyć na niej prawo przejścia i przejazdu oraz prawo ułożenia sieci (śladem istniejącej drogi gruntowej), na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 8762/349, zapisanej w księdze wieczystej KW 36055 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. W przypadku rozbieżności w kwestii obsługi komunikacyjnej istniejącej działki nr 8762/349 z planowaną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie indywidualnie uzgodnić dojazd z właścicielami działki nr 8762/349. Ponadto nabywca zobowiązany będzie uwzględnić przepisy w zakresie Prawa Budowlanego odnośnie zachowania odległości od granic i nasłonecznienia w stosunku do działki nr 8762/349, jak i istniejącego na niej obiektu.
4. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:
a) W razie konieczności zniwelować i uporządkować teren;
b) Dokonać ewentualnych przekładek sieci uzbrojenia terenu, po uzgodnieniu z ich gestorami;
c) Wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
d) W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca);
e) Wykonać raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie wystąpienia takiego obowiązku);
f) Przebudować chodniki zlokalizowane wzdłuż istniejących ulic w miejscach zjazdów do posesji. Przejazdy te winny być wykonane z wykonaniem obniżeń na zjazdach oraz odpowiednią przebudową ich konstrukcji.
5. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
6. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentację geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa