ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ul. Białobrzeskiej i Dzióbka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Kosztowach w rejonie ulic: Dzióbka i Białobrzeskiej, na karcie mapy 2 obrębu Kosztowy, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 20619 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

 

LP.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

działki i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 1108/3 o pow. 889 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

 

105.000,-zł

 

21.000,-zł

2.

nr 1107/3 o pow. 889 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

 

105.000,-zł

 

21.000,-zł

3.

nr 1106/3 o pow. 887 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

 

105.000,-zł

 

21.000,-zł

4.

nr 1105/3 o pow. 805 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

 

95.000,-zł

 

19.000,-zł

5.

nr 1104/3 o pow. 805 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

 

95.000,-zł

 

19.000,-zł

6.

nr 1103/3 o pow. 1050 m2

+ udział 1/11 cz. w działce nr 1114/3 o pow. 2.464 m2

 

105.000,-zł

 

21.000,-zł

 

W/w działki położone są w cichej, zielonej dzielnicy domków jednorodzinnych. W niedalekim sąsiedztwie zbywanych działek znajduje się zjazd z autostrady A-4 (węzeł „Brzęczkowice”) oraz zjazd z drogi krajowej S1 (ok.15 min. jazdy do centrum Katowic). Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Brzezinka Południowa” działki posiadają przeznaczenie: MU IV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej. Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niŜ do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży, płatny w terminie j.w. (na dzień ogłaszania przetargu stawka podatku VAT wynosi 22%). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2010r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 24 listopada 2010r. wyżej wym. wadium ze wskazaniem odpowiedniego numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaż, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek może się odbywać od ul. Dzióbka lub od ul. Białobrzeskiej poprzez działkę nr 1114/3, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. Na wprost wjazdu na działkę nr 1114/3 od strony ul. Dzióbka (w pasie drogowym), znajduje się napowietrzna linia słupowa teletechniczna, kolidująca z planowanym wjazdem. Nabywcy w/w nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie wspólnie dokonają przebudowy kolidującego słupa (po uzgodnieniu z właścicielem sieci) oraz wspólnie wykonają dojazd do działek nabytych w przetargu. Ponadto wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr 1114/3 przebiega napowietrzna sieć energetyczna (stoją słupy), a przy północnej jej granicy, przebiega sieć wodociągowa wA 100. Nin. sieci nie utrudniają zagospodarowania działek. Nabywcy zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Na działce nr 1103/3 rosną drzewa oraz znajdują się ruiny po dawnych zabudowaniach, a przy północnej jej granicy przebiega sieć wodociągowa wA 100. Nabywca nin. działki na własny koszt i we własnym zakresie wyburzy ruiny i w razie konieczności dokona wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca). Przedmiotowa działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany również będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 1114/3 o pow. 2.464 m2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW Nr 20619, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz wspólnie dokonać przebudowy kolidującego słupa teletechnicznego znajdującego się na wprost wjazdu od ul. Dzióbka (po uzgodnieniu z właścicielem sieci).

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym równieŜ moŜna zapoznać się z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentację geotechniczną gruntu (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa