ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Laryska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Laryskiej obok Nr 42, zapisanych odpowiednio w księdze wieczystej KW 8258 i KW 25179 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

 

 

L.p.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

nieruchomości pod

zabudowę i udziału

w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 1644/15 o pow. 204 m2 i nr 1650/20 o pow. 690 m2

o łącznej pow. 894 m2+ udział 1/6 cz. w działce

nr 1656/20 o pow. 2536 m2

95.000,-zł
 

19.000,-zł
 

2.

nr 1645/15 o pow. 220 m2 i nr 1651/20 o pow. 690 m2

o łącznej pow. 910 m2+ udział 1/6 cz. w działce

nr 1656/20 o pow. 2536 m2

96.000,-zł
 

19.200,-zł
 

Wyżej wym. działki położone są na karcie mapy 5 dod.1 obrębu Brzezinka, wykazane w operacie ewidencji gruntów jako użytek R IVb. Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określone zostały jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Istnieje możliwość zabudowy działek budynkami o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2009r. o godz. 12.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2009r. wyżej wym. wadium ze wskazaniem odpowiednich numerów działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice
ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu, a w szczególności, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego - przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent nie będzie wnosił żadnych roszczeń ani pretensji w stosunku do Gminy Miasta Mysłowice, w przypadku skorzystania z przysługującego wyżej wym. Agencji prawa pierwokupu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1. Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Obsługa komunikacyjna zbywanych nieruchomości winna się odbywać od ul.Laryskiej, poprzez działkę nr 1656/20, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. W pasie drogowym ulicy Laryskiej, na wprost wjazdu na działkę nr 1656/20, znajdują się słupy: energetyczny i teletechniczny oraz drzewo (orzech). W przypadku ewentualnej kolizji planowanego wjazdu z nin. urządzeniami i drzewem, Nabywcy nin. nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie wspólnie dokonają przebudowy kolidujących urządzeń (po uzgodnieniu z właścicielem sieci) i dokonają wycinki drzewa, po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
2. W pobliżu północnej granicy działki drogowej nr 1656/20 przebiega czynny gazociąg Ø 100 oraz nieczynny gazociąg Ø 200. Przez nin. działkę przebiega również sieć kanalizacyjna, która została wybudowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - kanalizacja sanitarna Ø 250 wraz ze studzienkami oraz przyłączami do granic poszczególnych nieruchomości umożliwiających podłączenie do kanalizacji. Współwłaściciele działki drogowej nr 1656/20 zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci (gazowej i kanalizacyjnej) dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
3. Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:
- Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
- Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
- Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 1656/20 o pow. 2.536 m2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW 25179, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz wykonać podjazd do ulicy Laryskiej, jak również dokonać ewentualnej przebudowy urządzeń kolidujących z wjazdem.
4. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu i dokumentację geotechniczną gruntu tel. (032) 31-71-236

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa