ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości ul. Obrzeżna Północna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do trzech lat nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej z przeznaczeniem pod cele ekspozycyjno – handlowe dwa auto-salony – komisy samochodowe „pod chmurką” o powierzchni:

 

 • lokalizacja nr I auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką” – 2.900 m2,
 • lokalizacja nr II auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką” – 2.765 m2.

Nieruchomość oznaczona jest jako działka o numerze ewidencyjnych: 2169/290 o powierzchni 6.244 m2, k.m. 1, Obręb Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW 10175. W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice Uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 roku przedmiotowa działka
posiada następujące przeznaczenie: PU – tereny przemysłowe produkcyjno – usługowe (tereny zakładów produkcyjnych oraz usługowych, tereny usług produkcyjnych, usług transportu i działalności pomocniczej – bazy, stacje paliw, magazyny i składy, handel giełdowy, sprzedaż i naprawa pojazdów i maszyn, tereny dróg lokalnych i dojazdowych, tereny parkingów, garaży w tym podziemnych, wielopoziomowych oraz w zespołach), KDG 2/2 (40m) – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych – tereny dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 3,53 zł. (słownie: trzy złote 53/100) netto miesięcznie, za 1 m2 nieruchomości, dla każdej z lokalizacji z osobna płatna do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT. Postąpienie ustala się w wysokości: 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100).


Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 roku o godzinie 900 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 26 listopada 2010 roku na konto: Urząd Miasta Mysłowice numer 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6 wadium w wysokości odpowiednio: o 6.142,20 zł. (słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 20/100) dla, lokalizacja nr I auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką” o 5.856,27 zł. (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 27/100) dla lokalizacja nr II auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką”, zaznaczając na wpłacie, której z w/w lokalizacji wadium dotyczy, gdyż licytacja będzie
prowadzona dla każdej z lokalizacji osobno. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

 • dowód wniesienia wadium (oryginał) dla wybranej lokalizacji auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką”,  dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, koncepcją zagospodarowania terenu wraz z jego stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem określającym zasady przeprowadzania przetargów nieograniczonych i ograniczonych w formie licytacji ustnej na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierżawianej nieruchomości:


Nieruchomość objęta jest strefą Drogowej Trasy Średnicowej wg. wstępnej koncepcji programowej rozwiązań technicznych opracowanej na zlecenie Marszałka Województwa, która dostępna jest w Wydziale Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 2.
Nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,


Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:


a) wykona niezbędne inwestycje bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
b) zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
c) zapewni właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii,
W przypadku wystąpienia w obrębie Nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian z przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Warunki zawarcia umowy dzierżawy:
1. Kwota czynszu dzierżawnego za każdą z lokalizacji auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką” zostanie ustalona w wyniku przetargu,
2. Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zamknięcia przetargu,
3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej,

Prezydent Miasta Mysłowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Mysłowice może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice II piętro oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pokoju nr 407 w godzinach od 8:00 do 14:00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, telefon (032) 31-71-347.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa