ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Dworcowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ulicy Dworcowej obejmującej działkę nr 2127/248 o pow. 5214 m2, zapisanej w księdze wieczystej Brzezinka wykaz L - 1054 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele produkcyjno - usługowe. Przedmiotowy grunt posiada pokrycie planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 r. Nr LXV/659/06, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 1.000.000,- zł
(słownie złotych: jeden milion)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2011 r. o godz. 1030 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 12 stycznia 2011 r. wniosą wadium w wysokości 200.000,- zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest po zamknięciu przetargu w terminie 3 dni, na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaŜy najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest płaska z nierównościami i porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Usytuowana jest w odległości około 50 m od terenów o zainwestowaniu komercyjnym. Na gruncie znajdują się ruiny po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej zasilającej nieczynną stację uzdatniania wody Brzezinka. Przy wschodniej granicy działki zlokalizowany jest słup kratowy oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 6 KV, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w zakresie i na zasadach ustalonych z właścicielem sieci. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od ulicy Cmentarnej lub od ulicy Nowochrzanowskiej wzdłuż drogi krajowej S1.
Zagospodarowanie nieruchomości - zgodnie z zasadami i zapisami planu miejscowego „Brzezinka Południowa”.
Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normatywne odległości od sieci uzbrojenia. W przypadku gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki
po uzgodnieniu z właścicielami sieci. Zobowiązany będzie również zapewnić właścicielom sieci dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia ich konserwacji lub usunięcia awarii.

Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:

 

  • uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
  • w razie konieczności uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni;
  • uporządkować teren i rozebrać ruiny po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa