ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na zbycie praw do nieruchomości zabudowanej – ul. Jana Dzierżonia nr 28

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Mysłowice na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Jana Dzierżonia nr 28 w Mysłowicach wraz z prawem własności budynku dawnego kina KOSMOS, o łącznej pow. 3249 m2, obejmującego działkę nr 975/32 o pow. 2963 m2, działkę nr 984/27 o pow. 124 m2 i działkę nr 988/32 o pow. 162 m2, zapisanego w księdze wieczystej Nr KA1L/00018751/1 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usługowe. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest nie użytkowany budynek dawnego kina, w średnim stanie technicznym, o pow. użytkowej 1451 m2 i kubaturze 9402 m3. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z płaskim dachem pokrytym papą. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem U/ZU – tereny usług z zielenią urządzoną oraz strefy KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.290.000,- zł
(słownie złotych: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy),
w tym cena składnika budowlanego wynosi 967.500,- zł
cena gruntu wynosi 322.500,- zł


Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.


Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2014 r. o godz. 10.00w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. wniosą w formie pieniężej wadium w wysokości 258.000,- zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwrócone zostanie bez oprocentowania w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym, stanem technicznym obiektu oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


Nieruchomość położona jest w dzielnicy Wesoła, posiada regularny kształt i jest płaska. W sąsiedztwie znajduje się szkoła, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zadrzewione. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest obiekt budynku dawnego kina KOSMOS, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 1959 – 1960, następnie w 1972 roku rozbudowany, a w 2008 roku została wykonana jego modernizacja. Budynek składa się z przyziemia, w którym są 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, które były wykorzystywane jako pomieszczenia służbowe oraz pomieszczenie gastronomiczne. Na parterze znajduje się dawna sala kinowa (w chwili obecnej bez wyposażenia),
pomieszczenia administracyjne, holl, szatnia i sanitariaty. Obiekt posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. W budynku istnieje również niekompletna instalacja centralnego ogrzewania, bez kotła na gaz, który został rozmontowany. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na cele usługowe. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Jana Dzierżonia.
Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.
Obiekt zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki nr 7a – tel. kontaktowy (32) 222 24 97.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu. Szczegółowych informacji o moŜliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa