ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Dworcowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomościo łącznej pow. 12913 m2, stanowiącej własnośćGminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2373/53 o pow.1351 m2, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00025224/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz działkę o numerze ewidencyjnym 2440/45 o pow. 11562 m2, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00033499/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Działki są niezabudowane, położone przy ulicy Dworcowej w Mysłowicach i przeznaczone na cele działalności gospodarczej. Nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowicezatwierdzoneuchwałą Rady Miasta Mysłowicez dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe. Przetargi zorganizowane na sprzedaż tej nieruchomości pierwszy w dniu 26.11.2013 r. oraz drugi w dniu 20.05.2014 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650.000,- zł

(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy)

Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych działek nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2014 r. o godz. 10.45 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 130.000,- zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy)na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski.Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wysokość postąpienia
w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 8. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Informacje dotyczące zbywanych działekoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:      

 • Nieruchomość usytuowana jest na południe od centrum miasta, w dzielnicy Brzezinka. Posiada nieregularny kształt i porośnięta jest wysoką zielenią i drzewami. W sąsiedztwie nieruchomości, od jej wschodniej strony, znajdują się tory kolejowe o kierunku Katowice – Oświęcim, posadowione są słupy elektryczne NN, przebiegają sieci gazowe ø100, ø200 i ø500 oraz trasa kabli energetycznych NN, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Od strony południowo - wschodniej działek znajduje się wysoka skarpa, odgradzająca nieruchomość od ulicy Dworcowej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z drogi publicznej ulicy Dworcowej, po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.
 • Przedmiotowy teren stanowi funkcjonalną całość i przeznaczony jest na cele działalności gospodarczej. Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Ze względu na sąsiedztwo torów kolejowych (istniejącego szlaku kolejowego relacji Katowice – Oświęcim) zabudowa i zagospodarowanie działki nr 2440/45 może być istotnie ograniczone właściwymi przepisami regulującymi możliwość zbliżania się z zainwestowaniem /zabudową do ww. szlaku kolejowego. Celem uzyskania jednoznacznej odpowiedzi w wymienionym powyżej zakresie wymagane będzie uzyskanie stosownego stanowiska właściwych jednostek Polskich Kolei Państwowych S.A. lub ich następców prawnych. Na podstawie uchwały Rady Miasta Mysłowice
  Nr XXIV/420/12 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Larysz”, „Krasowy” w Mysłowicach, przedmiotowy teren objęty został opracowaniem planu miejscowego.
 • W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

- uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;

-  uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni, w razie kolizji z planowaną inwestycją.

 • W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po dokonaniu uzgodnień w tym zakresie
  z właścicielami sieci.
 • Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/gospodarka/ogłoszenia o przetargach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze urzędu miasta.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 (II p., pok. 302) oraz pod nr tel. 32 3171236, w godzinach pracy urzędu. 

Informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowiceprzy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 3171 324, w godzinach pracy urzędu.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa