ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Rzemieślnicza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomościo łącznej pow. 2460 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1920/24 o pow.2159 m2, na karcie mapy 2 obrębu Mysłowice, zapisaną wksiędze wieczystej nr KA1L/00011398/9 oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1922/24 o pow.301 m2, na karcie mapy 2 obrębu Mysłowice, zapisaną wksiędze wieczystejnr KA1L/00009858/5. Działki są niezabudowane położone przyulicy Rzemieślniczej w Mysłowicach
i przeznaczone na cele produkcyjno – usługowo - handlowe. Nie posiadają pokrycia planem miejscowym, aStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowicezatwierdzoneuchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem UP – tereny usługowo – produkcyjne. Przetargi zorganizowane na sprzedaż tej nieruchomości pierwszy w dniu 10.12.2013 r. oraz drugi w dniu 27.05.2014 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 175.000,- zł

(słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy)

Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych działek nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2014 r. o godz. 12.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 3 września 2014 r. wniosą    w formie pieniężnej wadium w wysokości 35.000,- zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy)na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski.Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wysokość postąpienia
w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 8. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomościoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

 • Nieruchomość usytuowana jest na północ od centrum miasta, posiada nierówną powierzchnię i kształt zbliżony do prostokąta. Działki są mocno porośnięte wysoką zielenią oraz drzewami i nie są zabudowane obiektami kubaturowymi. Na działce nr 1920/24 na całej jej długości, usytuowana jest skarpa o dużym nachyleniu w kierunku północnym. Przez centralną część nieruchomości w kierunku północno – wschodnim przebiega sieć wodociągowa woD, która zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie stanowi własności i nie jest użytkowana przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, nie jest też własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Rzemieślniczej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.
 • Zabudowa nieruchomości i jej zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Grunt o łącznej pow. 2460 m2 stanowi funkcjonalną całość i przeznaczony jest pod zabudowę na cele produkcyjno - usługowo - handlowe. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do dokonania wycinki drzew i krzewów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia dostawy mediów.
 • W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą przez nieruchomości siecią, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona jej przekładki i przebudowy.
 • Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/gospodarka/ogłoszenia o przetargach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze urzędu miasta.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 (II p., pok. 302) oraz pod nr tel. 32 3171236, w godzinach pracy urzędu.

Informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowiceprzy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 3171 324, w godzinach pracy urzędu.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa