ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Szopena - 0,48h

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 4.790 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic przy ul. Szopena, obejmującej działkę nr 9047/348 o pow. 543 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00005350/6 oraz działkę nr 9051/349 o pow. 4.247 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021357/3, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej, zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice. Przeprowadzony w dniu 11.09.2012r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nin. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. W/w działki położone są na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach. Zbywana nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. położona jest w strefie ozn. MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej oraz w części w strefie ozn. ZU – tereny zieleni urządzonej. Na chwilę obecną istnieje możliwość wydania decyzji administracyjnej w oparciu o Ustawę o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) przy równoczesnym spełnieniu warunków w niej zawartych. Wstępnie określa się, że istniejące otoczenie terenu wskazuje na przewagę (dominację) funkcji „mieszkaniowej” nad funkcją „usługową”. Istniejące w sąsiedztwie funkcje „usługowe” są to formy sklepów osiedlowych obsługujących potrzeby w wymiarze podstawowym. Na zbywanym terenie istnieje możliwość lokowania obiektów do IV - V kondygnacji nadziemnych: o wyłącznej funkcji mieszkaniowej lub obiektów mieszkalnych z funkcją usługową, handlową tylko i wyłącznie w parterze o powierzchni sprzedaży do 400 m2. Istnieje również możliwość lokowania obiektów o wyłącznej funkcji usługowej: ochrony zdrowia (np. przychodnie, gabinety), edukacyjnej (np. szkoły, przedszkola, żłobki) - o wysokości II kondygnacji; przy zachowaniu proporcjonalności terenów zabudowanych, zainwestowanych do powierzchni terenów zielonych. Obowiązuje całkowity zakaz lokowania jakichkolwiek obiektów o funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej pow. 400 m2. Udział terenów zielonych urządzonych w granicach przedmiotowego obszaru winien być wprost proporcjonalny do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę i zainwestowanie. Dodatkowo wskazuje się, że w zależności od obszaru podlegającego przekształceniu, zajętego obiektami budowlanymi w wyniku realizacji inwestycji, może wystąpić konieczność spełnienia warunku z § 2 pkt. 53 lit. b Rozp. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000.000,-zł
(słownie: jeden milion złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2013r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 27 lutego 2013r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - w dniu przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice tj. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej, w tym zabudowę usługową związaną z ochroną zdrowia, edukacją wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zielenią urządzoną. Na zbywanym gruncie występują zróżnicowane wysokości. W części północnej znajduje się skarpa porośnięta grupą drzew rodzimych, w dobrym stanie zdrowotnym. Ta część nieruchomości planowana jest do zagospodarowania jako tereny zieleni. W południowo – zachodnim rogu nieruchomości przy ul. Szopena, minimalnie przebiega podziemny kabel teletechniczny, który nie utrudnia zagospodarowania. W/w grunty mogą być wykorzystane pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią nabywca dokona jej przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może się odbywać od ul. Szopena, poprzez istniejący w terenie zjazd znajdujący się na działkach gminnych nr 9052/349 i nr 9048/348 (śladem istniejącej nie urządzonej drogi gruntowej). Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:
a) W razie konieczności zniwelować i uporządkować teren;
b) Wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
c) W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca);
d) Wykonać raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie wystąpienia takiego obowiązku);
e) Przebudować chodnik zlokalizowany wzdłuż istniejącej ulicy w miejscach zjazdów do posesji (w przypadku gdy zajdzie taka konieczność). Przejazdy te winny być wykonane z wykonaniem obniżeń na zjazdach oraz odpowiednią przebudową ich konstrukcji.
Przy północnej granicy zbywanej nieruchomości (wzdłuż środkowej jej części) znajduje się działka nr 8762/349 o pow. 1.138 m2, stanowiąca własność osób prywatnych. Nabywca nieruchomości obejmującej działki nr: 9051/349 i 9047/348, zobowiązany będzie uwzględnić przepisy w zakresie Prawa Budowlanego odnośnie zachowania odległości od granic i nasłonecznienia zarówno w stosunku do działki nr 8762/349, jak i istniejącego na niej obiektu.
Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona drogę dojazdową do nieruchomości nabytej w przetargu, w odrębnym uzgodnieniu z zarządcą drogi i w oparciu o właściwe postępowanie administracyjne (Gmina Mysłowice nie posiada środków na wykonanie dróg).
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa