ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2245/231 o pow. 503 m2, – ul. Niepodległości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2245/231 o pow. 503 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Kosztowach przy ul. Niepodległości obok Nr 64, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, wykazanej w operacie ewidencji gruntów jako użytek: B, zapisanej w księdze wieczystej KW 25317 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określona została jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. W/w działka położona jest w obszarze istniejącego osiedla zabudowy jednorodzinnej szeregowej. Dla działki tej została sporządzona analiza urbanistyczna, z której wynika, iż istnieje możliwość przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową np. bliźniaczą nawiązującą do zabudowy istniejącej. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,-zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2009r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 16 września 2009r. wadium w wysokości 13.000,-zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 •  osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z póżn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania
  przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1. Zbywana działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obsługa komunikacyjna nin. działki będzie się odbywać poprzez przedłużenie wysięgnika ul. Niepodległości w rejonie budynków numer 50 - 64, który winien być wykonany przez inwestora we własnym zakresie. W południowo – wschodniej części działki nr 2245/231 przebiega sieć wodociągowa, a wzdłuż południowej jej granicy kabel teletechniczny doziemny. W zachodniej granicy działki znajduje się słup energetyczny. Nin. nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona przekładki sieci, po uzgodnieniu z właścicielem sieci. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
 2. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:
  a) W razie konieczności uporządkować teren i usunąć stare drewniane ogrodzenie;
  b) Wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
  c) W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne
  zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca).
 4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa