ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Szopena - 0,76h

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w śródmieściu Mysłowic przy ul. Szopena, obejmującej działkę nr 7798/348 o pow. 7.559 m2 na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00021332/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 22.05.2012r., a drugi przetarg w dniu 04.09.2012r - zakończyły się wynikiem negatywnym. Nin. nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. w przeważającej części położona jest w strefie ozn. MWU - tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej oraz w niewielkim zakresie wchodzi w strefę drogi ul. Szopena ozn. KDZ - drogi zbiorcze. W bezpośrednim sąsiedztwie zbywanej nieruchomości znajdują się osiedla mieszkaniowe wielorodzinne i od jednej ze stron zabudowa jednorodzinna. Zagospodarowanie zbywanego terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000,-zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2013r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 20 lutego 2013r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - w dniu przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Zbywana nieruchomość winna być wykorzystana pod zabudowę na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice tj. pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej.
Nin. nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta z niewielkim wypustem w południowo-zachodniej części. Teren nieruchomości jest pofałdowany, nachylony w kierunku północno – zachodnim, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów, z nasypem ziemi i gruzu. Działka jest częściowo ogrodzona. Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu: w północno-zachodniej części, w poprzek działki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, przy południowo-zachodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki przebiega sieć cieplna. Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z ich gestorami. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może się odbywać od ulicy Szopena – lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek nabywcy.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Uporządkować teren oraz dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa