ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - ul. Portowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach przy ulicy Portowej, obejmującej działkę oznaczoną nr 1480/151 o pow. 1572 m2, zapisaną w księdze wieczystej Brzezinka wykaz L-187 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, dla osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zapewnienia dla tej działki dostępu do drogi publicznej. Na działce usytuowany jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, zdewastowany budynek przemysłowy o pow. zabudowy 283,10 m2 i kubaturze 1728 m3. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Dotychczasowe studium przeznaczało ten teren dla strefy oznaczonej symbolem Z III – ogrody działkowe, cmentarze, zieleń izolacyjna oraz pozostała towarzysząca infrastrukturze komunalnej i częściowo dla strefy oznaczonej MU II – zabudowa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności. Nieruchomość ze względu na bliskość torów kolejowych może być wykorzystana tylko na cele usługowe, nieuciążliwe dla środowiska, bez emitowania hałasu poza granice działki. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 1 września 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.350,- zł
(słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące sześćset)

w tym cena gruntu wynosi 17.700,- zł, a cena składnika budowlanego wynosi 2.650,- zł Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług. Przetarg na w/wym. działkę jest ograniczony dla osób legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości do niej przyległych, którzy do dnia 6 listopada 2009 r. wpłacą wadium w wysokości 4.070,- zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemdziesiąt) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6 (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu) oraz w w/wym. terminie do godz. 1500 w pok. nr 302 Urzędu Miasta Mysłowice, w zamkniętej kopercie z napisem

„Przetarg ustny ograniczony – Portowa”, złożą dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu, tj.

 1.  Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.
 2. Aktualny (ważny 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do działki nr 1480/151.
 3. Mapę ewidencyjną, uzyskaną i potwierdzoną w powiatowym zasobie geodezyjno - kartograficznym, z oznaczeniem posiadanej nieruchomości zgodnym z zapisem w księdze wieczystej.
 4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium.
 5. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu, usytuowanego na nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
 8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 9. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
 10. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników
  spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej
  jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Komisja Przetargowa w dniu 9 listopada 2009 r. sprawdzi dowody potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym i następnego dnia tj. 10 listopada 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice (II piętro) wywiesi listę osób zakwalifikowanych.

Ustny przetarg ograniczony odbędzie się w dniu 17 listopada 2009 r. o godz. 930 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

Osoby zakwalifikowane, winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
· dowód wniesienia wadium (oryginał),
· dokumenty tożsamości.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz opłat sądowych z tym związanych.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:
· nieruchomości położona jest w zagłębieniu terenu w rejonie ulicy Portowej i Rzecznej, od strony północno – wschodniej sąsiaduje z torami kolejowymi kolei piaskowej, od strony południowo – zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, teren uzbrojony jest w podstawowe elementy infrastruktury technicznej i objęty jest oddziaływaniem eksploatacji górniczej, nie posiada dostępu do drogi publicznej;
· budynek usytuowany na nieruchomości jest w złym stanie technicznym, a zużycie ocenione zostało na 80%, konstrukcja budynku nie wykazuje większych uszkodzeń, stwarzających zagrożenie katastrofy budowlanej lub wymagających rozbiórki;
· nieruchomość ze względu na sąsiedztwo torów może być wykorzystywana tylko na cele usługowe, a ze względu na sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne są jedynie usługi nieuciążliwe dla środowiska (magazynowe), bez emitowania hałasu poza jej granice;
· zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które na wniosek nabywcy zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy;
· w przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, a nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności


Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 800 do 1500, tel. 032 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa