ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Marii Konopnickiej - ul. Spokojna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent  Miasta  Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczonyna sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach u zbiegu ulic: Marii Konopnickiej i Spokojnej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00005288/0Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

 

L.p

Położenie/

ulica

Numery działek na k.m.3 obrębu Brzezinkai powierzchnie

Cena wywoławcza

nieruchomości (netto)

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

 

ul. Marii Konopnickiej

 

działka nr 3204/147 o pow. 1182 m2

 

88.000,-zł

 

17.600,-zł

 

2.

     ul. Marii Konopnickiej - Spokojna

 

działka nr 3205/147 o pow. 1192 m2

 

86.400,-zł

 

17.280,-zł

Przeprowadzony w dniu 17.06.2014 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nin. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Działki nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przystąpiono do jego sporządzenia. W obowiązującymStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowiceuchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. w/w działki położone są      w strefie ozn. MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Zbywane nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. działek nie zawierają wpisów.

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działek zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2014 r. o godz. 10.45 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 17 września 2014 r. wniosą odpowiednie wyżej wym. wadiumw pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,z podaniem nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 
 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę na cele mieszkaniowe. Teren zbywanych działek jest nierówny, porośnięty trawą i samosiejkami drzew (głównie olchy  i topole) oraz krzewów. Działka nr 3204/147 posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren miejscami podmokły. Działka nr 3205/147 posiada kształt zbliżony do trapezu, w południowej jej części (przy ul. Spokojnej) w latach ubiegłych znajdował się zbiornik wodny, który w chwili obecnej w terenie nie istnieje, prawdopodobnie uległ eutrofizacji. Nabywcy w/w działek zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt wykonać badanie geotechniczne gruntu, celem sprawdzenia poziomu wód gruntowych i możliwości zabudowy działek oraz dokonać wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. W pobliżu wschodniej granicy zbywanych działek przebiega napowietrzna sieć energetyczna 20 kV, a w południowo-wschodnim narożu działki nr 3205/147 stoi słup tej sieci. Przy zagospodarowaniu działek nabywcy zobowiązani będą zachować odpowiednią strefę ochronną od przebiegającej sieci. Nabywca działki nr 3205/147 zobowiązany również będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci i urządzeń, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna działek może się odbywać z ulicy M.Konopnickiej - lokalizację zjazdu nabywcy uzgodnią z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.
 • Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

               - Wykonać badanie geotechniczne gruntu;

               - Uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową (koszty i opłaty z tym związane                  ponosi nabywca);

              - Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie                       techniczne oraz uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków, a także wód opadowych.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów  i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/gospodarka/ogłoszenia o przetargach i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomościoraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324  (w godz. pracy urzędu).  

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa