ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Laryska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach, o łącznej pow. 2889 m2, obejmującej działki nr 1571/94 o pow. 2740 m2 i nr 598/91 o pow. 149 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00024539/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe, w tym medyczne. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem UH – tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości zorganizowane w dniach: pierwszy 30 sierpnia 2011 r., drugi 13 grudnia 2011 r., trzeci 15 maja 2012 r. i czwarty 18 września 2012 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,- zł
(słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie obowiązuje stawka 23%), płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 10.30
w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej 23 stycznia 2013 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 70.000,- zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum dzielnicy Brzezinka, jest niezabudowana i posiada nieregularny kształt. Teren jest nieznacznie nachylony w kierunku wschodnim, porośnięty trawą oraz pojedynczymi krzewami i drzewami owocowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W północnej części gruntu, w pasie drogi powiatowej ulicy Laryskiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i teletechniczna. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ulicy Laryskiej.
Na nieruchomości można zrealizować inwestycje zgodne z kierunkiem przeznaczenia tego terenu, a jej zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego wykonanie, co może wiązać się z koniecznością opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

  • uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
  • dokonania wycinki drzew i krzewów.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii przy Placu Wolności Nr 2, tel. (32) 31 71324, w godzinach pracy urzędu.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa