ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. 3-go Maja - Storczyków

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w rejonie ulic 3-go Maja i Storczyków w Mysłowicach - Wesołej, o łącznej pow. 16162 m2, obejmującej działki nr 1577/105 o pow. 15379 m2 i nr 1578/105 o pow. 783 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00025473/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele magazynowe, dla których nie będzie zachodzić konieczność sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz cele handlowo – usługowe pod zabudowę obiektami o powierzchni poniżej 2000 m2. Przedmiotowe działki, zgodnie z planem miejscowym „Obszar 22” zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r., posiadają przeznaczenie oznaczone symbolem UH – tereny usług i handlu z możliwością zamieszkania.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.100.000,- zł
(słownie złotych: dwa miliony sto tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie obowiązuje stawka 23%), płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2012 r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej 12 września 2012 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 420.000,- zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość położona jest na południe od centrum miasta Mysłowice, jej powierzchnia jest wyrównana, a obszar nieruchomości stanowią nieużytki porośnięte trawą. W sąsiedztwie znajduje się obiekt piekarni oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przez nieruchomość od strony wschodniej przebiega sieć gazowa, a w pobliżu północnej granicy zaprojektowano przebieg kanalizacji sanitarnej. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy 3-go Maja.
Na nieruchomości zrealizować można inwestycje zgodne z kierunkiem przeznaczenia tego terenu. Jej zagospodarowanie i zabudowa nastąpi z przeznaczeniem na cele magazynowe, dla których nie zachodzi konieczność sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz cele handlowo – usługowe pod zabudowę obiektami o powierzchni poniżej 2000 m2 na warunkach, jakie określono w planie miejscowym. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie. W razie konieczności umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
W przypadku wystąpienia w obrębie działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt uzyskać zapewnienie dostawy mediów, zapewnienie odbioru ścieków i wód opadowych, zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii przy Placu Wolności Nr 2, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa