ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Gen. J. Ziętka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka w Mysłowicach, obejmującej działkę nr 3714/404 o pow. 18599 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00021235/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele działalności gospodarczej. Przedmiotowa działka, zgodnie z planem miejscowym „Obszar 17” zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r., posiada przeznaczenie oznaczone symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.700.000,- zł
(słownie złotych: dwa miliony siedemset)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie obowiązuje stawka 23%), płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 11.30
w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 23 stycznia 2013 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 540.000,- zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość położona jest na południowy wschód od centrum miasta Mysłowice w dzielnicy Brzęczkowice, porośnięta jest w większej części wysoką trawą, a w części południowej krzewami i drzewami. Od strony wschodniej graniczy z ogródkami działkowymi, od zachodu działkę ogranicza ulica Gen. Jerzego Ziętka, w bliskim sąsiedztwie przebiega autostrada A4. Obsługa komunikacyjna działki odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Gen. Jerzego Ziętka. Istnieje możliwość obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości z węzła drogowego Brzezinka z drogi krajowej S1, a także z węzła drogowego Mysłowice z autostrady A4, poprzez ulicę Obrzeżną Zachodnią i wewnętrzne układy komunikacyjne miasta.

Przez nieruchomość w kierunku południowo – północnym przebiega sieć wodociągowa ø 1600, dla której ustalono strefę ochronną 10 mb z obu stron. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia technicznego, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia, w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie.

W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Szczegółowe zagospodarowanie gruntu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami obowiązującego dla tego terenu planu miejscowego. Nieruchomość można przeznaczyć m.in. na obiekty i urządzenia o funkcji przemysłowej, magazynowo – składowej i wszelkiego rodzaju bazy. Zakazuje się budowy i użytkowania nieruchomości, które są niezgodne z funkcją produkcyjno – usługową oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, uchwałą Nr XXIX/645/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 września 2008 r. zatwierdzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice dla obszaru obejmującego teren projektowanej ulicy Nowooświęcimskiej, który znajduje się w sąsiedztwie przedmiotowej działki.

Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt uzyskać zapewnienie dostawy mediów, zapewnienie odbioru ścieków i wód opadowych, zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii przy Placu Wolności Nr 2, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa