ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Kościelniaka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2452/39 o pow. 707 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Krasowach w rejonie ul. Kościelniaka, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00024751/6, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz ze sprzedażą udziału w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową, wynoszącym 1/7 cz. w działce nr 2453/39 o pow. 1479 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00036741/0. Działki położone są na karcie mapy 1 obrębu Krasowy, zapisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 17.04.2012r. a drugi przetarg w dniu 21.08.2012r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, nin. działki posiadają przeznaczenie: Działka nr 2452/39 – ozn. MU II – tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej; Działka nr 2453/39 – w części ozn. MU III – tereny zabudowy jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków układu fizjograficznego z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej oraz w części ozn. MU II jak wyżej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy dopuszcza na działce nr 2452/39 zarówno zabudowę bliźniaczą, jak i zabudowę wolnostojącą. Łączna cena wywoławcza działki pod zabudowę i udziału w drodze wynosi 46.000,-zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 23 stycznia 2013r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 9.200,-zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - w dniu przetargu: 

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych gruntów oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Działka nr 2452/39 winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Przy obfitych opadach deszczu lub roztopach śniegu na zbywanych gruntach mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać odwodnienia w/w nieruchomości.

Obsługa komunikacyjna zbywanej działki nr 2452/39 będzie się odbywać od ulicy Kościelniaka po istniejącej ogólnodostępnej wewnętrznej drodze gminnej (gruntowej), obejmującej działki: nr 844/52, nr 2416/39 i nr 2439/43, a następnie poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, obejmującą: działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) oraz działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Działka nr 2453/39 oraz działka nr 2444/43 są obciążone nieodpłatną służebnością gruntową tj.: Każdoczesnym właścicielom nieruchomości stanowiącej działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz przeprowadzania sieci i urządzeń uzbrojenia terenu przez całą działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Natomiast przez całą działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741(obecnie KA1L/00036741/0) ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz ułożenia sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 1579/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 16037. Nin. uprawnienia i obciążenia dot. zbywanego gruntu, obejmującego działkę nr 2453/39, szczegółowo zostały opisane w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania planowanej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Dokonać odwodnienia działki;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00036741/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działki nabytej w przetargu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa