ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - rejon ul. Ligonia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Juliusza Ligonia w Mysłowicach - Kosztowach, obejmującej działkę nr 1094/3 o pow. 187 m2 zapisaną w księdze wieczystej Nr KA1L/00011578/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, w tym pod zabudowę garażem. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,- zł
(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości, powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie obowiązuje stawka 23%), płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 30 października 2012 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie złotych: pięć tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość usytuowana jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych w dzielnicy Kosztowy. Działka jest płaska, posiada nieregularny kształt i nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Przez nieruchomość przebiegają sieci elektryczne NN, w części środkowej i  południowej znajdują się drzewa iglaste, a we wschodniej części krzewy liściaste. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie trwałe należące do właściciela posesji sąsiedniej, które zostanie usunięte po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu nabywcy nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Juliusza Ligonia, po uzgodnieniu lokalizacji zjazdu z przyszłym inwestorem.

Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Na gruncie zrealizować można inwestycje zgodne z kierunkiem jego przeznaczenia, w tym zabudowę garażem. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia technicznego.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

  • uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
  • uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni.

W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z sieciami usytuowanymi na nieruchomości, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po dokonaniu uzgodnień w tym zakresie z właścicielami sieci.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii przy Placu Wolności Nr 2, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa