ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Laryska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach-Brzezince przy ul. Laryskiej za Nr 42, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Numer księgi

wieczystej

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

nieruchomości pod zabudowę

i udziału w drodze (netto)

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

5.

1.

KA1L/00008258/2

------------------

KA1L/00025179/9

KA1L/00039139/8

nr 1649/15 o pow. 379 m2

nr 1655/20 o pow. 873 m2

-------------------------

o łącznej pow.1252 m2

+ udział 1/6 cz. w działce

nr 1656/20 o pow. 2536 m2

 

 

120.000,-zł

 

24.000,-zł


Wyżej wym. działki położone są na karcie mapy 5 obrębu Brzezinka, zapisane w/w wym. księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach. Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określone zostały jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Istnieje możliwość zabudowy w/w gruntów budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2012r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 19 września 2012r. wniosą wyżej wym. wadium w pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - w dniu przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od ul. Laryskiej, poprzez działkę nr 1656/20, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. W pasie drogowym ulicy Laryskiej, na wprost wjazdu na działkę nr 1656/20, znajdują się słupy: energetyczny i teletechniczny. W przypadku konieczności poszerzenia istniejącego wjazdu i wystąpienia ewentualnej kolizji z nin. urządzeniami, nabywca nin. nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie (wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20), dokona przebudowy kolidujących urządzeń (po uzgodnieniu z właścicielami sieci). Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

W pobliżu północnej granicy działki drogowej nr 1656/20 przebiega czynny gazociąg Ø 100 oraz nieczynny gazociąg Ø 200, a w południowej jej części przebiega wodociąg Ø 110 (przyłącze do nowo budowanych w sąsiedztwie budynków). Przez nin. działkę przebiega również sieć kanalizacyjna, która została wybudowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - kanalizacja sanitarna Ø 250 wraz ze studzienkami oraz przyłączami do granic nieruchomości, umożliwiająca podłączenie się do istniejącej kanalizacji. Współwłaściciele działki drogowej nr 1656/20 zobowiązani będą zapewnić właścicielom w/w sieci dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Przez zbywaną nieruchomość składającą się z działek nr: 1649/15 i 1655/20 o łącznej pow.1252 m2 (w pobliżu północnej jej granicy) przebiega czynny gazociąg Ø 100, który nie utrudnia zbytnio zagospodarowania nieruchomości oraz nieczynny gazociąg Ø 200, który w przypadku kolizji z planowaną zabudową, winien być usunięty przez nabywcę na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca nin. nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi w/w sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii, ewentualnie usunięcia sieci.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
Dokonać aktualnych uzgodnień branżowych przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków
i wód opadowych;
Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20 o pow. 2.536 m2, zapisanej obecnie w księdze wieczystej nr KA1L/00039139/8, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, dokonać ewentualnej przebudowy urządzeń kolidujących z wjazdem.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa