ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Dworcowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ulicy Dworcowej obejmującej działkę nr 2127/248 o pow. 5214 m2, zapisanej w księdze wieczystej Brzezinka wykaz L - 1054 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele produkcyjno - usługowe. Przedmiotowy grunt posiada pokrycie planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 r. Nr LXV/659/06, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości pierwszy zorganizowany w dniu 29.11.2011 r. oraz drugi zorganizowany w dniu 17.04.2012 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 550.000,- zł
(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (obecnie obowiązuje stawka wynosi 23%), płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 5 września 2012 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 110.000,- zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest po zamknięciu przetargu w terminie 3 dni, na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest płaska z nierównościami i porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Usytuowana jest w odległości około 50 m od terenów o zainwestowaniu komercyjnym. Na gruncie znajdują się obiekty po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej zasilającej nieczynną stację uzdatniania wody Brzezinka, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki. Przy wschodniej granicy działki zlokalizowany jest słup kratowy oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 6 KV, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w zakresie i na zasadach ustalonych z właścicielem sieci. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – m.in. Rozdziału 4 pkt 12.

Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego „Brzezinka Południowa”.

Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia technicznego. W wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia, nabywca w uzgodnieniu z właścicielami sieci, na własny koszt opracuje projekty ich przebudowy lub zabezpieczenia i wykona je we własnym zakresie.

Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt do:

  • uzyskania zapewnienia dostawy mediów i zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji;
  • w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości, uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki drzew i zieleni;
  • uporządkowania terenu i rozebrania ruin po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii przy Placu Wolności Nr 2 w Mysłowicach, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa