ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - rejon ul. PCK

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Krasowach w rejonie ul. PCK (w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 17), na karcie mapy 1 obrębu Krasowy, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00014160/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową:

Lp.

Numer działki i powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2643/83 o pow. 872 m2

95.000,-zł

19.000,-zł

2.

nr 2644/83 o pow. 873 m2

95.000,-zł

19.000,-zł


Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 13.12.2011r., a drugi przetarg w dniu 17.04.2012r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, wyżej wym. działki posiadają przeznaczenie: MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Plan miejscowy dopuszcza na w/w działkach zarówno zabudowę wolnostojącą jak i zabudowę bliźniaczą. Dopuszcza również lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2012r. wniosą wyżej wym. wadium w pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, ze wskazaniem nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w  zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - w dniu przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Zbywane działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową, godnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Nin. działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta, dłuższym bokiem przylegają do drogi dojazdowej. Na działkę nr 2643/83 zachodzi częściowo krawędź drogi gruntowej. Teren działek jest płaski, porośnięty trawą. W południowej części działki nr 2644/83 występują pojedyncze drzewa i zakrzewienia. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek prawnie może się odbywać po gruncie gminnym – drogą gruntową od strony Szkoły Podstawowej Nr 17 (przebiegającą wokół szkoły), stanowiącą ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną.

Obciążenia nieruchomości. W księdze wieczystej nr KA1L/00014160/3, w której znajdują się m.in. wyżej wym. działki, w dziale III wpisane są obciążenia dot. prawa drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli wyk. 291 Krasowy z powołaniem się na zezwolenie z dnia 06.08.1915r. wpisane w 1921r. a przeniesione do współodpowiedzialności z KW Krasowy wyk. 109. Obciążenia te nie dotyczą bezpośrednio zbywanych działek.

Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania planowanej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. (32) 31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa