ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Kościelniaka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Krasowach w rejonie ul. Kościelniaka, na karcie mapy 1 obrębu Krasowy, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00024751/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową, obejmującym działkę nr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00036741/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach:

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

działki pod zabudowę

i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2449/39 o pow. 686 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

46.000,-zł

9.200,-zł

2.

nr 2450/39 o pow. 704 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

46.000,-zł

9.200,-zł

3.

nr 2451/39 o pow. 691 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

46.000,-zł

9.200,-zł

4.

nr 2452/39 o pow. 707 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

46.000,-zł

9.200,-zł


Przeprowadzony w dniu 17.04.2012r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, niżej wym. działki posiadają przeznaczenie: - działki: nr 2449/39, nr 2450/39, nr 2451/39 i nr 2452/39 ozn. MU II - tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej, - działka nr 2453/39 – w części ozn. MU III – tereny zabudowy jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków układu fizjograficznego z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej oraz w części ozn. MU II jak wyżej. Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy dopuszcza na przedmiotowych działkach zarówno zabudowę bliźniaczą, jak i zabudowę wolnostojącą. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2012r. wniosą wyżej wym. wadium w pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, ze wskazaniem nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu - w dniu przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Zbywane działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Przy obfitych opadach deszczu lub roztopach śniegu na zbywanych działkach mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Nabywcy w/w działek zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt dokonać odwodnienia działek.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych działek będzie się odbywać od ulicy Kościelniaka po istniejącej ogólnodostępnej wewnętrznej drodze gminnej (gruntowej), obejmującej działki: nr 844/52, nr 2416/39 i nr 2439/43, a następnie poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, obejmującą: działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) oraz działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Działka nr 2453/39 oraz działka nr 2444/43 są obciążone nieodpłatną służebnością gruntową tj.: Każdoczesnym właścicielom nieruchomości stanowiącej działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz przeprowadzania sieci i urządzeń uzbrojenia terenu przez całą działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Natomiast przez całą działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741(obecnie KA1L/00036741/0) ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz ułożenia sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 1579/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 16037. Nin. uprawnienia i obciążenia dot. zbywanego gruntu, obejmującego działkę nr 2453/39, szczegółowo zostały opisane w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania planowanej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Dokonać odwodnienia działek;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00036741/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. (32) 31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa