ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Dolna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Brzezince przy ul. Dolnej, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisanych w księdze wieczystej obecnie nr KA1L/00024523/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością wprowadzenia zabudowy na cele związane z działalnością gospodarczą (nieuciążliwą) wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

 

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

gruntu pod zabudowę

i udziału w drodze

 

Wysokość wadium

1.

1.

2.

3.

1.

nr 2147/210 o pow. 913 m2i nr 2141/210 o pow.

1.002 m2, o łącznej pow. 1.915 m2+ udział 1/2

cz. w działce nr 2148/210 o pow. 446 m2

 

170.000,-zł

 

34.000,-zł

2.

nr 2149/210 o pow. 898 m2i nr 2142/210 o pow.

1.287 m2, o łącznej pow. 2.185 m2+ udział 1/2

cz. w działce nr 2148/210 o pow. 446 m2

 

190.000,-zł

 

38.000,-zł

Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 04.10.2011r., a drugi przetarg w dniu 06.03.2012r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego  sporządzenia. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. podstawowe przeznaczenie w/w działek określone zostało jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Na działkach położonych bezpośrednio przy ulicy Dolnej, istnieje  możliwość zabudowy mieszkaniowej, natomiast na działkach położonych w drugiej linii zabudowy, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowo zabudowy na cele związane z działalnością gospodarczą z wyłączeniem funkcji uciążliwych, hodowlanych, przetwórstwa wszelkiego rodzaju (dopuszczone są np. magazyny, warsztaty nieuciążliwe). Dla nin. nieruchomości istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość ich wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2012r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 25 lipca 2012r. wniosą odpowiednie wyżej wym. wadium w pieniądzu, wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, ze wskazaniem konkretnych numerów działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną nieruchomość zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością wprowadzenia dodatkowo zabudowy na cele związane z działalnością gospodarczą z wyłączeniem funkcji uciążliwych, hodowlanych, przetwórstwa wszelkiego rodzaju (w drugiej linii zabudowy). Powierzchnia terenu jest zróżnicowana i opada w kierunku północno wschodnim. Na działce nr 2147/210 (przy zachodniej jej granicy) rośnie orzech laskowy, a na działce nr 2141/210 (w północnej części), rośnie orzech włoski. Na pozostałych działkach rosną pojedyncze krzaki i samosiejki. Zagospodarowanie w/w gruntów nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Obsługa komunikacyjna zbywanych nieruchomości będzie się odbywać bezpośrednio z ul. Dolnej, poprzez gminną działkę nr 2157/210 stanowiącą pas drogowy ul. Dolnej, a następnie poprzez działkę nr 2148/210, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. Współwłaściciele działki nr 2148/210 o pow. 446 m2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej nr KA1L/00024523/9, zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu.
Ponadto nabywcy w/w nieruchomości zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 31- 71-236, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą badanie geotechniczne gruntu. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa