ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Laryska i Orzeszkowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Brzezince w rejonie ulic: Laryskiej i Orzeszkowej, obejmującej działkę nr 1946/28 o pow. 10.955 m2 na karcie mapy 3 obrębu Brzezinka, zapisaną w księdze wieczystej obecnie Nr KA1L/00011382/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 03.11.2011r., a drugi przetarg w dniu 06.03.2012r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Nin. nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. w/w działka określona została jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Istnieje możliwość podziału gruntu na 12 działek pod zabudowę wolnostojącą wraz z wewnętrzną drogą dojazdową. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000,-zł
(słownie: dziewięćset tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2012r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 25 lipca 2012r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 180.000,-zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) wpłacając na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 31.12.2012r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.


Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nin. grunt winien być wykorzystany pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka posiada kształt nieregularny, na jej terenie występują znaczne różnice wysokości - teren nachylony w kierunku północnym zakończony skarpą. Część nieruchomości porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Wzdłuż południowej granicy działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna i teletechniczna), ponadto w północnej jej części znajdują się dwa słupy energetyczne niskiego napięcia. Uzbrojenie to w niewielkim stopniu utrudnia zagospodarowanie działki. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki może się odbywać bezpośrednio z ulicy Laryskiej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Wykonać na nabytej działce wewnętrzną drogę dojazdową do planowanych budynków.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej działki tel. (32) 31-71-236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa