ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Działkowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Działkowej w Mysłowicach, obejmującej działkę nr 3287/260 o pow. 240 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00010117/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod lokalizację garażu. Na przedmiotowej działce znajduje się murowany, parterowy budynek gospodarczy o pow. użytkowej 9,8 m2. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszony na dzień 22.11.2011 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 24.04.2012 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,- zł
(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy), w tym
cena gruntu wynosi 20.800,- zł,
cena budowli wynosi 4.200,- zł


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.


Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 27 czerwca 2012 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie złotych: pięć tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.


Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Janów, w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych. Od strony ulicy Działkowej ogrodzona jest płotem trwałym z przęseł metalowych na betonowej podmurówce, a od strony wschodniej płotem drewnianym, który zostanie usunięty przez dotychczasowego dzierawcę w terminie 14 dni od daty zamknięcia przetargu. W części środkowej działki znajduje się budynek gospodarczy, a na całej jej szerokości znajduje się także płot z przęseł metalowych, oddzielający część działki zagospodarowanej pod ogródek przydomowy. Nadto, nieruchomość porośnięta jest drzewami owocowymi oraz ozdobnymi iglakami. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie od ulicy Działkowej.
Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, a także odbioru ścieków i wód opadowych oraz dokonania wycinki drzew i krzewów;
Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z planowaną inwestycją.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii przy Placu Wolności Nr 2 w Mysłowicach, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa