ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Fabryczna i Dolna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2071/219 o pow. 1.574 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzezince u zbiegu ulic: Fabrycznej i Dolnej, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisanej w księdze wieczystej obecnie nr KA1L/00025879/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wbudowania funkcji handlowo – usługowej o charakterze nieuciążliwym. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 07.09.2011r., a drugi przetarg w dniu 17.01.2012r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Nin. działka nie posiada pokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego sporządzenia. W Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r., w/w działka określona została jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Ponadto w wyżej wym. Studium zachodnia część działki znajduje się w pasie drogowym ulicy Fabrycznej. Istnieje możliwość zabudowy przedmiotowej działki budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie nin. terenu. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową z wbudowaną funkcją handlowo – usługową o charakterze nieuciążliwym. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przeznaczenia jak w ustaleniach „Studium…”. Możliwość jej wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000,-zł
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 13 czerwca 2012r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 19.000,-zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) wpłacając na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • uczestnik przetargu mający zamiar nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, winien przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej,
 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wbudowania funkcji handlowo – usługowej o charakterze nieuciążliwym. Dojazd do nieruchomości winien się odbywać od ulicy Fabrycznej poprzez działkę drogową gminną nr 2072/219, przy granicy z działką nr 1524/219. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Teren zbywanej działki jest nieco pofałdowany, obniżony w stosunku do pasa drogowego ulicy Fabrycznej. W północnej części działka porośnięta jest samosiejkami drzew, głównie brzozami. W północno - zachodnim rogu działki usytuowany jest słup energetyczny A-owy, a wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV, zasilająca RTCN Kosztowy, należąca do TP EmiTel Sp. z o.o. Pas technologiczny dla w/w linii energetycznej wynosi 20 m (po 10 m od osi linii). W zakresie działki nr 2071/219 obszar pasa technologicznego obejmuje pas gruntu o szerokości ok. 15 m wzdłuż północnej granicy działki. W pasie technologicznym obowiązuje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych oraz utrzymywania drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 m wysokości. Ponadto w pobliżu północnej granicy zbywanej działki (poza działką) przebiegają napowietrzne linie energetyczne WN, a przy południowej jej granicy przebiega sieć wodociągowa o średnicy 110 mm. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Zniwelować i uporządkować teren oraz wykonać podjazd do drogi dojazdowej – zjazd z ul. Fabrycznej;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31-71-236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa