ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Długa - Jana Długosza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1811/122 o pow. 1204 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Dziećkowicach w rejonie ulic:Długiej i Jana Długosza, na karcie mapy 3 obrębu Dziećkowice, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00020583/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 09.04.2013 r., drugi przetarg w dniu 17.09.2013 r., trzeci przetarg w dniu 14.01.2014 r., czwarty przetarg   w dniu 27.05.2014 r., a piąty przetarg w dniu 16.09.2014 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Dziećkowice” w Mysłowicach, przedmiotowa działka posiada przeznaczenie: MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55.000,-zł

 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 25 lutego 2015 r. wniosą wadiumw pieniądzu w wysokości 11.000,-zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.  

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ((tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Zbywana działka położona jest pomiędzy ul. Długą a ul. J.Długosza, posiada kształt nieregularny. W północno – wschodnim rogu działki nr 1811/122 (przy ul. Długiej) znajduje się betonowy słup energetyczny A-owy. W pobliżu rosną dwa wysokie iglaki oraz leszczyna. W północno – zachodniej części działki (od strony ul. Długosza) znajduje się drugi betonowy słup energetyczny A-owy, od którego przebiega w kierunku południowo – wschodnim (przez działkę) napowietrzna linia energetyczna. Po południowej stronie nieruchomości rosną gęste drzewa i samosiejki (zagajnik) oraz znajduje się również betonowy słup energetyczny. Wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki przebiega podziemna sieć energetyczna NN, a przez wschodnią jej część przebiega nieczynny wodociąg (odcięty). Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna w/w działki może się odbywać zarówno od ul. Długiej, jak i od ul. Długosza - lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Dokonać ewentualnej wycinki zieleni (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • W przypadku gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami lub urządzeniami, dokonać ich przebudowy, po uzgodnieniu z gestorami sieci.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa