ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Janowska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 9088/403 o pow. 5554 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Janowskiej, na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisanej w księdze wieczystej nrKA1L/00010491/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwomieszkaniowe wielorodzinne. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 26.11.2013 r., drugi przetarg w dniu 20.05.2014 r.,   a trzeci przetarg w dniu 07.10.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nin. nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a wStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowiceuchwalonym przez Radę Miasta Mysłowiceuchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. położona jest w strefie ozn. MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – kontynuacja zabudowy mieszkaniowej w charakterze zabudowy sąsiedniej ul. Jodłowej – ul. Janowskiej. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji  o warunkach zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650.000,-zł         

(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), której część przepisów weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r. sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1    pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 18 marca 2015 r. wniosą wadiumw pieniądzu w wysokości 130.000,-zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ((tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer i nazwa rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, posiada kształt foremny, zbliżony do trapezu. W pobliżu, od strony północnej i wschodniej znajduje się zabudowa wielorodzinna, a od strony południowej i zachodniej znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz boiska sportowe. Boiska wraz z terenami zieleni zlokalizowane są na zasypanym wyrobisku pocegelnianym, na którym nie ma uregulowanych spraw związanych z kanalizacją. Ponieważ zbywana działka znajduje się na terenie byłej cegielni, istnieje możliwość występowania w obszarze nin. działki gruntów nienośnych, nierodzimych – nasypowych (posadowienie budynków może wymagać odpowiedniego wzmocnienia). Wymagane będzie wykonanie przez nabywcę dodatkowego szczegółowego badania geologiczno – inżynieryjnego terenu. Obsługa komunikacyjna działki nr 9088/403 będzie się odbywać od ul. Janowskiej, po działce gminnej nr 8776/403, wydzielonej pod planowaną wewnętrzną ogólnodostępną drogę dojazdową, stanowiącą łącznik ul. Janowskiej i ul. 1000-lecia PP. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Na zbywanej działce nr 9088/403 oraz na działce nr 8776/403 przeznaczonej pod drogę dojazdową, znajduje się nielegalne składowisko różnych odpadów (komunalnych i budowlanych), wymagające usunięcia i uporządkowania. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Działka nr 9088/403 znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków jej zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać dodatkowe szczegółowe badanie geologiczno – inżynieryjne terenu;
 • Usunąć znajdujące się na nieruchomości nielegalne składowisko odpadów i uporządkować teren;
 • Dokonać ewentualnej wycinki zieleni kolidującej z planowaną inwestycją (koszty i opłaty z tym  związane ponosi nabywca);
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Wykonać na działce gminnej nr 8776/403 drogę dojazdową do nieruchomości nabytej w przetargu, w odrębnym uzgodnieniu z zarządcą drogi i w oparciu o właściwe postępowanie administracyjne.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

 

       

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa