ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Kościelniaka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Krasowach w rejonie ul. Kościelniaka, na karcie mapy 1 obrębu Krasowy, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00024751/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową, obejmującym działkę nr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00036741/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach:

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

działki pod zabudowę

i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2449/39 o pow. 686 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

60.000,-zł

12.000,-zł

2.

nr 2450/39 o pow. 704 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

60.000,-zł

12.000,-zł

3.

nr 2451/39 o pow. 691 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

60.000,-zł

12.000,-zł

4.

nr 2452/39 o pow. 707 m2+ udział 1/7 cz. w działce

nr 2453/39 o pow. 1479 m2

60.000,-zł

12.000,-zł

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, niżej wym. działki posiadają przeznaczenie:
- działki: nr 2449/39, nr 2450/39, nr 2451/39 i nr 2452/39 ozn. MU II - tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej,
- działka nr 2453/39 – w części ozn. MU III – tereny zabudowy jednorodzinnej w obszarze ochrony dolin i cieków układu fizjograficznego z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej oraz w części ozn. MU II jak wyżej.
Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy dopuszcza na przedmiotowych działkach zarówno zabudowę bliźniaczą, jak i zabudowę wolnostojącą. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej działki pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012r. o godz. 11.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2012r. wyżej wym. wadium z podaniem nr działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Zbywane działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Przy obfitych opadach deszczu lub roztopach śniegu na zbywanych działkach mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Nabywcy w/w działek zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt dokonać odwodnienia działek.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych działek będzie się odbywać od ulicy Kościelniaka po istniejącej ogólnodostępnej wewnętrznej drodze gminnej (gruntowej), obejmującej działki: nr 844/52, nr 2416/39 i nr 2439/43, a następnie poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, obejmującą: działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) oraz działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Działka nr 2453/39 oraz działka nr 2444/43 są obciążone nieodpłatną służebnością gruntową tj.: Każdoczesnym właścicielom nieruchomości stanowiącej działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz przeprowadzania sieci i urządzeń uzbrojenia terenu przez całą działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740. Natomiast przez całą działkę nr 2453/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36741(obecnie KA1L/00036741/0) ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz ułożenia sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 2444/43 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 36740 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 1579/39 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 16037. Nin. uprawnienia i obciążenia dot. zbywanego gruntu, obejmującego działkę nr 2453/39, szczegółowo zostały opisane w księdze wieczystej KW Nr 36741 (obecnie KA1L/00036741/0) Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania planowanej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Dokonać odwodnienia działek;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 2453/39 o pow. 1.479 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00036741/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. (32) 31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa